(KDPT) – Ngày 14/3, Bộ Tài chính vừa cho biết Bộ hiện đang đề nghị các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức có liên quan tổng kết, đánh giá tác động về tình hình thực hiện Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp và Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.Trên cơ sở vướng mắc của các bộ, ngành, địa phương và tổng hợp kinh nghiệm quốc tế, Bộ Tài chính sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá quá trình triển khai thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp và Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp để đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế liên quan đến bất động sản, báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng tiến độ quy định tại Quyết định số 2114/QĐ-TTg, đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của Việt Nam, phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống chính sách thuế liên quan đến tài sản và đặt trong tổng thể cải cách hệ thống chính sách thuế giai đoạn 2021-2030.

Việc xây dựng dự thảo Luật đối với tài sản là nhà, đất nói trên căn cứ vào kế hoạch số 81/KH- UBTVQH 15 ngày 5/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, trong đó nêu nhiệm vụ: Tổ chức nghiên cứu, rà soát để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc nghiên cứu, xây dựng mới các văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Theo đó, ngày 16/12/2021, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 2114/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, theo đó giao Bộ Tài chính chủ trì, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, rà soát Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Thời hạn báo cáo Chính phủ chậm nhất trước ngày 30/9/2022 và báo cáo UBTVQH chậm nhất trước ngày 30/12/2022. Bên cạnh đó, công văn số 1779/BTC-CST của Bộ Tài chính, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính xây dựng Đề cương báo cáo nghiên cứu rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi 6 Luật thuế sau: Luật Thuế tài nguyên; Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp; Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Để kịp tổng hợp nghiên cứu, xây dựng báo cáo và thực hiện các bước tiếp theo, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam… rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi các Luật thuế về Bộ Tài chính trước ngày 15/4/2022 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

PHƯƠNG ANH