Hơn 40 bài tham luận được gửi tới và trình bày tại hội thảo đã nêu lên những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945; tưởng nhớ công lao to lớn của Người, đồng thời ôn lại bài học lịch sử quý báu còn nguyên giá trị trong kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam.

Tại hội thảo, nhiều bài tham luận đã có những nghiên cứu, đánh giá đúng vai trò và công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc Cách mạng Tháng tám 1945 với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Chủ tịch Hồ Chí Minh và quá trình giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng lực lượng chuẩn bị cho Cách mạng Tháng Tám 1945. Bên cạnh đó còn có những tham luận xoay quanh vấn đề chia sẻ kinh nghiệm và những bài học lịch sử được Đảng ta vận dụng, phát huy trong thời đại ngày nay.

Hội thảo là một hoạt động thiết thực chào mừng 75 năm ngày Quốc khánh Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Văn Công – Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch: “Đảng ta, nhân dân ta vô cùng tự hào và biết ơn vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc – Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, suốt đời hy sinh, cống hiến vì nền độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân, để lại cho các thế hệ mai sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh mà ngày nay toàn Đảng, toàn dân ta đang ra sức học tập và làm theo. Cũng với tinh thần và ý nghĩa đó, có thể khẳng định vai trò của lãnh tụ Hồ Chí Minh không chỉ đối với sự phát triển và thắng lợi của Cách mạng Việt Nam, mà còn có ý nghĩa thiết thực, góp phần “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cách mạng tháng Tám thành công với thành quả là giải phóng dân tộc, giải phóng con người khỏi áp bức bất công, hướng tới hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc công bằng và văn minh”.

Hội thảo “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa” là một hoạt động thiết thực chào mừng 75 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam, góp phần thực hiện chủ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời giúp chúng ta thấm nhuần hơn giá trị của chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh.

THẾ ANH