Kiểm tra 232 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, ngành Thuế đã truy thu, truy hoàn và phạt 667,24 tỷ đồng

Kinh tế, Tin nổi bật - 06/10/2021

(KDPT) – Tính đến hết tháng 09 năm 2021, ngành Thuế đã thực hiện được 46.752 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 45,14% kế hoạch năm 2021 (46.752 DN/103.569 DN) và bằng 89,54% so với cùng kỳ năm 2020. Theo đó, kiểm tra được 634.940 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế bằng 145,59% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 34.040,08 tỷ đồng bằng 80,79% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 7.154,68 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 1.620,83 tỷ đồng; giảm lỗ là 25.264,57 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 5.044,37 tỷ đồng, bằng 70,87% số tăng thu qua thanh tra kiểm tra.

Tính đến hết tháng 09 năm 2021, ngành Thuế đã thực hiện được 46.752 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 45,14% kế hoạch năm 2021. (Ảnh minh họa)

Từ đầu năm đến nay, số doanh nghiệp được thanh tra là 2.698DN, đạt 50,58% kế hoạch năm 2021 (2.698 DN/5.334 DN). Tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 2.271,47 tỷ đồng (trong đó truy thu là 1.512,34 tỷ đồng, truy hoàn 63,06 tỷ đồng, phạt là 696,07 tỷ đồng); giảm khấu trừ 411,66 tỷ đồng; giảm lỗ là 7.777,34 tỷ đồng; số đã nộp ngân sách là 1.760,7 tỷ đồng bằng 77,51% số tăng thu qua thanh tra. Số doanh nghiệp được kiểm tra là 44.054 DN, đạt 44,85% kế hoạch năm 2021 (44.054 DN/98.235 DN). Tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 4.552,79 tỷ đồng (trong đó truy thu là 3.241,52 tỷ đồng, truy hoàn 85,81 tỷ đồng, phạt là 1.225,45 tỷ đồng); giảm khấu trừ là 826,87 tỷ đồng; giảm lỗ 16.410,4 tỷ đồng; số đã nộp ngân sách là 2.953,25 tỷ đồng bằng 64,87% số tăng thu qua kiểm tra.

Nhằm giảm thiểu việc đi lại của doanh nghiệp cũng như cải cách thủ tục hành chính, cơ quan thuế  đã kiểm tra hồ sơ tại trụ sơ cơ quan được 634.940 hồ sơ bằng 145,59% so với cùng kỳ năm 2020; xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách 330,42 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 382,31 tỷ đồng; giảm lỗ 1.076,83 tỷ đồng. Qua kiểm tra rà soát các hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế đã phát hiện những sai sót, ẩn lậu của người nộp thuế để điều chỉnh tăng số thuế kê khai hoặc ấn định thuế.

Quá trình thanh tra, kiểm tra  232 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, ngành thuế đã truy thu, truy hoàn và phạt 667,24 tỷ đồng; Giảm lỗ 2.255,92 tỷ đồng; Giảm khấu trừ 6,85 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1.398,13 tỷ đồng. Trong đó thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 395,81 tỷ đồng, giảm lỗ 1.691,07 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1.225,68 tỷ đồng)

Song song với các hoạt động thanh tra và kiểm tra thuế thông thường, ngành Thuế đã thực hiện được 3.008 cuộc thanh tra, kiểm tra sau hoàn, tương ứng với tổng số tiền hoàn là: 29.928,23 tỷ đồng (trong đó, số quyết định ban hành trong năm 2021 là 346 quyết định, tương ứng với tổng số tiền hoàn là 2.746,91 tỷ đồng; số quyết định ban hành trước năm 2021 là 2.662 quyết định, tương ứng với tổng số tiền hoàn là 27.181,32 tỷ đồng). Tổng số thuế truy hoàn và phạt là 689,88 tỷ đồng, đã nộp ngân sách nhà nước là 243,59 tỷ đồng./.

PHƯƠNG THẢO