Kinh tế phi chính thức đã vào tầm ngắm chống thất thu thuế

(KDPT) – Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Tài chính xây dựng đề án chống thất thu thuế khu vực kinh tế ngoài Nhà nước, nhất là khu vực kinh tế phi chính thức.