(KDPT) – Đây là một trong những nội dung quan trọng mà các nhà cung cấp dịch vụ ở nước ngoài tham gia các hoạt động kinh doanh Thương mại điện tử tại Việt Nam cần lưu ý. Qui định này được nêu ra tại Nghị định số 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử vừa được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/1/2022.

Theo đó, trách nhiệm của Bộ Tài chính về việc này cũng được bổ sung và qui định rõ ràng hơn. Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu với Bộ Công Thương về số lượng đơn hàng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử. Đồng thời, cập nhật danh sách các nhà cung cấp nước ngoài trực tiếp đăng ký thuế, kê khai thuế; các nhà cung cấp ở nước ngoài có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác tại Việt Nam chưa đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Về trách nhiệm của thương nhân, cũng được bổ sung nội dung đại diện cho người bán nước ngoài trên sàn giao dịch thương mại điện tử giải quyết các khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến hàng hóa, dịch vụ do thương nhân nước ngoài cung cấp và có trách nhiệm thông báo nghĩa vụ thuế của người bán nước ngoài khi tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Theo qui định tại Nghị định mới thì dịch vụ thương mại điện tử là hoạt động thương mại điện tử. Vì vậy mà các thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử phải lập website thương mại điện tử để cung cấp môi trường cho thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ.Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử không bao gồm các thương nhân, tổ chức chỉ thực hiện cung cấp dịch vụ thiết kế website và không tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh, điều hành hoặc điều phối các hoạt động trên website đó.”./.

PHƯƠNG THẢO