Tác phẩm “Bến văn và những vòng sóng” được tặng thưởng mức A của Ban Bí thư Trung ương Đảng

(KDPT) – Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức Lễ trao tặng thưởng của Ban Bí thư đối với các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (xuất bản năm 2020), tối 22/11. Nhà thơ Hữu Thỉnh là tác giả duy nhất được trao tặng thưởng mức A của Ban Bí thư Trung ương Đảng dành cho tác phẩm lý luận, phê bình văn học nghệ thuật xuất bản năm 2020 với tác phẩm Bến văn và những vòng sóng.

Trong tổng số có 95 tác phẩm được gửi đề nghị xét tặng thưởng, Ban Chỉ đạo thống nhất tặng thưởng cho 17 tác phẩm (mức A 1 tác phẩm; mức B 6 tác phẩm và mức C 10 tác phẩm) và tặng thưởng cho 13 đơn vị có thành tích nổi bật. Trong đó, Đài Tiếng nói Việt Nam có hai đơn vị được xét tặng Giải Tập thể là Ban Văn học nghệ thuật (VOV6) và Kênh truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam (VOVTV).

Nhà thơ Hữu Thỉnh là tác giả duy nhất được trao tặng thưởng mức A của Ban Bí thư Trung ương Đảng dành cho tác phẩm lý luận, phê bình văn học nghệ thuật xuất bản năm 2020 với tác phẩm Bến văn và những vòng sóng.

Ông Nguyễn Xuân Thắng và ông Nguyễn Trọng Nghĩa trao Giải A cho nhà thơ Hữu Thỉnh với tác phẩm “Bến văn và những vòng sóng”.

Mức B có 6 tác phẩm gồm: Mấy vấn đề văn hóa: Suy nghĩ và đối thoại của tác giả Đinh Xuân Dũng; Đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng và lý luận, thực tiễn nghệ thuật của tác giả Nguyễn Ngọc Thiện; Sóng đồng và cây núi của tác giả Lê Quang Trang; Kịch xiếc Việt Nam – mấy vấn đề lý luận và thực tiễn của tác giả Nguyễn Ngọc Trúc; chương trình Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật – Một năm nhìn lại của tác giả Đoàn Hải Yến; cụm chương trình của Hội đồng Lý luận phê bình Văn hóa Nghệ thuật TPHCM gồm chương trình Khoảng trống thiếu nhiTính thẩm mỹ của Graffiti Việt NamVăn nghệ sĩ và sứ mệnh tuyên truyền và sẻ chiaNhững giai điệu đi cùng năm tháng – phần 1Nhạc cách mạng truyền thống và công chúng hôm nayWeb Drama – Phim chiếu trên mạng: Lợi hay hạiBảo tàng mỹ thuật chuyên nghiệp: Mơ đến bao giờ, Không gian nghệ thuật công cộng tại TPHCM.

Phát biểu tại lễ trao tặng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao buổi lễ được tổ chức vào thời điểm hết sức có ý nghĩa. Các cơ quan hữu quan đang khẩn trương chuẩn bị cho Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đây là hội nghị rất quan trọng nhằm phát huy nền tảng tinh thần của xã hội, khơi dậy khát vọng và sức mạnh của toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Nhấn mạnh văn học nghệ thuật là một bộ phận, thành tố đặc biệt của văn hóa, có vai trò rất quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, lý luận phê bình văn học vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật, là quá trình nhận thức tự thân của văn học nghệ thuật. “Những nhà lý luận phê bình văn nghệ là người bạn đồng hành với văn nghệ sỹ để chia sẻ, bình giá, phản biện, dự báo, góp phần điều chỉnh và định hướng cho sáng tác, thúc đẩy quá trình phát triển văn học nghệ thuật”, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu.

Quán triệt sâu sắc quan điểm “văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận; anh chị em là chiến sỹ trên mặt trận ấy”, đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên từ rất sớm và trong quá trình lãnh đạo cách mạng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, Đảng ta luôn coi trọng công tác văn hóa, văn nghệ; kịp thời đề ra đường lối, chủ trương, chính sách linh hoạt, đúng đắn để phát triển văn hóa nghệ thuật nước nhà. Trên hành trình qua 35 năm đổi mới, cùng với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước, lĩnh vực văn học nghệ thuật của nước ta đã có bước phát triển quan trọng, sáng tạo được nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, đáp ứng nhu cầu tinh thần của nhân dân, góp phần làm cho văn hóa trở thành nguồn lực, nguồn lực nội sinh để phát triển đất nước.

Bên cạnh những thành tựu, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng lưu ý, trong thời gian qua, đời sống văn hóa, văn nghệ cũng bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần phải được nghiên cứu, nhận diện đầy đủ, chính xác để từ đó đề ra giải pháp, chính sách phù hợp, kịp thời khắc phục, điều chỉnh và phát triển. Đây cũng là yêu cầu, nhiệm vụ được Đảng ta định ra trong các văn kiện Đại hội Đảng; nhấn mạnh trong các Nghị quyết của Đảng chuyên đề về văn học, văn hóa, nghệ thuật, như Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Từ năm 2015 đến nay, qua 5 lần trao tặng thưởng, sức ảnh hưởng và tác động tích cực của tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật thường niên ngày càng được nâng lên, thu hút sự quan tâm lớn; được giới lý luận, phê bình và những người hoạt động văn học, nghệ thuật trong cả nước ghi nhận và đánh giá cao.

Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, song số lượng tác phẩm tham gia bình xét có sự tăng nhẹ so với năm 2019, với 95 tác phẩm tham dự, so với 93 tác phẩm của năm 2019. Trong đó, có 46 cuốn sách, 32 bài viết và 17 chương trình phát thanh được các cơ quan, đơn vị gửi về, đề nghị Hội đồng xét tặng thưởng.

HOÀNG NGA

Bạn đang đọc bài viết Tác phẩm “Bến văn và những vòng sóng” được tặng thưởng mức A của Ban Bí thư Trung ương Đảng
 tại chuyên mục Văn hóa – Giải trí.
Cung cấp thông tin, liên hệ đường dây nóng:
0369452904 – 0977600308.
Hoặc Email: [email protected]
[email protected]