Ai chăm lo đời sống doanh nhân?

(KDPT) – Ai đó nói rằng với doanh nhân, 365 ngày, có lẽ chỉ được ngày mùng 1 Tết là có thể vô lo vô nghĩ: không lo tiền lương, không lo quà thưởng, không bị đòi nợ, không tính …