Không có tài năng gì nhưng biết nỗ lực chắc chắn sẽ nhận được “quả ngọt”

(KDPT) – Hồi nhỏ, tôi thấy mình thật vô dụng, không đẹp, hát chả hay, không hoa tay, không hoạt náo, nhát như thỏ và chẳng có tài cán gì để mang ra mà trổ với bạn bè. Nhìn mấy …