Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng:
Khoa học-công nghệ đóng góp tích cực cho mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế – xã hội

(KDPT) – Với quan điểm phát triển nhanh, bền vững dựa chủ yếu vào khoa học – công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo, trong Dự thảo Báo cáo Chính trị trình ra Đại hội Đại biểu toàn quốc …

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng:
Chiến lược phát triển phải hết sức cụ thể

(KDPT) – Theo doanh nhân Hà Văn Thắng, Chủ tịch Công ty cổ phần T&T 159, trong dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cần thể hiện chiến lược phát triển …

Góc nhìn - 12/11/20