Tác phẩm “Bến văn và những vòng sóng” được tặng thưởng mức A của Ban Bí thư Trung ương Đảng

(KDPT) – Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức Lễ trao tặng thưởng của Ban Bí thư đối với các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (xuất bản …