Tăng cường quản lý trò chơi điện tử trên internet

(KDPT) – Các doanh nghiệp (DN) cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên internet thận trọng khi sử dụng hình thức thanh toán bằng thẻ viễn thông để thanh toán trò chơi điện tử, do hiện nay căn cứ …