Tạp chí khoa học thứ 6 của Việt Nam được SCOPUS chấp nhận dữ liệu

(KDPT) – Hệ thống đánh giá các tạp chí của SCOPUS vừa thông báo Tạp chí Khoa học máy tính Việt Nam (Vietnam Journal of Computer Science – VJCS) đã được chấp nhận vào cơ sở dữ liệu SCOPUS. Đây …