Sự tự chủ trong trường dân lập

(KDPT) – Giáo dục nghề nghiệp cần được định hướng cho phù hợp với Hiến pháp. Luật đã ban hành, tuy nhiên vẫn còn tồn nhiều điểm bất cập, trong đó có sự bất cập đối với giáo dục dân …

Sự tự chủ trong trường dân lập

(KDPT) – Luật giáo dục nghề nghiệp bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2015, luật được sửa đổi từ Luật dạy nghề nhưng được đổi tên thành Luật G Giáo dục nghề nghiệp cho phù hợp với Hiến pháp …