Sức mạnh nội sinh để phát triển bền vững

(KDPT) – Doanh nghiệp thành đạt khi có những doanh nhân thành đạt bởi lẽ doanh nghiệp trở thành niềm tự hào của mọi thành viên khi được dẫn dắt điều hành, quản lý bởi các cá nhân lãnh đạo xuất sắc. Họ đảm nhận vai trò người cầm lái gương mẫu trong doanh nghiệp, họ có tầm nhìn sâu rộng từ quá khứ, hiện tại tương lai, họ có tư duy sáng tạo sự đổi mới và bản lĩnh cao biết hy sinh lợi ích cá nhân để xây dựng tính đoàn kết tập thể cho sự phồn vinh của doanh nghiệp. Mục tiêu xây dựng văn hóa doanh nghiệp và hình ảnh doanh nhân là hết sức quan trọng đóng vai trò cốt yếu xây dựng tính bền vững của sự phát triển kinh tế và chấn hưng đất nước. Chúng ta chung tay xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hãy đem những tiếng nói của mình, nhưng suy nghĩ của mình, những phẩm chất cao đẹp của doanh nhân Việt Nam để xây dựng một chương mới về con người Việt Nam biết hy sinh, biết ngẩng cao đầu , biết tự hào, bất khuất, quật cường truyền thống của dân tộc. Hãy xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hoá doanh nhân là nền tảng phát triển bền vững.

Doanh nhân, Luật sư PHẠM HỒNG ĐIỆP