Quản trị nhân lực trong cách mạng 4.0: Câu trả lời cho phát triển doanh nghiệp

(KDPT) – Khoa học – Công nghệ là vấn đề then chốt không thể thiếu trong tiến trình để Việt Nam nắm bắt và thụ hưởng những thành quả hữu ích từ cuộc cách mạng 4.0. Trong cuộc cách mạng này, doanh nghiệp, doanh nhân phải là những người tiên phong lĩnh hội và áp dụng những tiến bộ vượt bậc của nhân loại vào sản xuất, kinh doanh.
Thanh Tùng