Hoàn thiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội

(KDPT) – Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn thiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội để báo cáo Thường …