Quảng Trị: Đề xuất xử phạt doanh nghiệp vi phạm chủ trương đầu tư
Nhà máy sản xuất dăm gỗ của Công ty TNHH MTV Nguyễn Tuấn Hoàng huyện Đakrông vẫn ngang hoạt động từ nhiều năm nay khi chưa có chấp thuận chủ trương đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất ban đầu .

Ngày sau bài viết phản ánh Tuân thủ pháp luật trong kinh doanh: Góc nhìn từ Nhà máy gỗ dăm hoạt động không phép ở Quảng Trị, đăng trên Tạp chí Điện tử Kinh doanh và phát triển, Sở KH&ĐT Quảng Trị chủ trì cuộc họp cùng các sở ngành để thống nhất giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý đối với Công ty TNHH MTV Nguyễn Tuấn Hoàng (Trước đây là Công ty Cổ phần Xây dựng số 6).

Ngày 29/7/2022, Sở KH&ĐT Quảng Trị đã ban hành văn bản báo cáo UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư các dự án dăm gỗ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và hồ sơ đề xuất dự án Nhà máy sản xuất gỗ và chế biến lâm sản của Công ty Cổ phần Xây dựng số 6.

Theo văn bản báo cáo trình gửi UBND tỉnh Quảng Trị của Sở KH&ĐT, nhà đầu tư Công ty TNHH MTV Nguyễn Tuấn Hoàng, đã triển khai thực hiện dự án mà không thực hiện thủ tục phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư. Vi phạm quy định theo Khoản 7 Điều 13 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ và Khoản 3 Điều 19 Nghị định 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư: “Thực hiện dự án trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư”, mức phạt từ 100 triệu – 200 triệu đồng.

Ngoài ra, việc đề xuất xử phạt hành chính, báo cáo nêu rõ biện pháp khắc phục sau khi xử lý vi phạm nêu trên là “Buộc thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư” theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 19 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP. Do đó, dự án thuộc hình thức chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Trước đó, trong bài viết Góc nhìn từ Nhà máy gỗ dăm hoạt động không phép ở Quảng Trị” , đăng trên Tạp chí Điện tử Kinh doanh và phát triển có thông tin đến việc UBND huyện Đakrông gửi UBND tỉnh và các sở ngành liên quan ngày 25/1/2022 về tình hình hoạt động các cơ sở chế biến dăm gỗ trên địa bàn, trong đó nêu rõ: Công ty TNHH MTV Nguyễn Tuấn Hoàng hiện tại đang hoạt động sản xuất dăm gỗ trên diện tích đất 4.500 m3 mục đích sử dụng đất là thương mại dịch vụ (Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Đkrông cấp 27/10/2015 cho ông Nguyễn Tuấn Hoàng và bà Nguyễn Thị Loan) thời hạn sử dụng đến tháng 10/2065. Như vậy, việc Công ty này thực hiện xây dựng nhà máy chế biến dăm gỗ trên đất thương mại dịch vụ là trái với quy định của pháp luật.

Cũng theo báo cáo số 22/BC-UBND ngày 25/01/2022 của UBND huyện Đakrông gửi UBND tỉnh và các sở ngành liên quan về tình hình hoạt động các cơ sở chế biến dăm gỗ trên địa bàn, trong đó nêu rõ: Ngày 30/10/2015 ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Hoàng Thị Loan có đơn xin đăng ký biến động đất đai và đã được UBND huyện Đakrông cấp lại Giấy chứng nhận QSD số 169762, mục đích sử dụng đất: Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo quy định tại điểm g Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai năm 2013: Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền “chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 5 không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp”. Đối chiếu quy định trên, tại thời điểm năm 2015, khu đất của ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Hoàng Thị Loan thuộc trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định tại Điều 57, Luật Đất đai năm 2013.

Báo cáo số 283/BC-SKH-DN ngày 29/7/2022 của Sở KH&ĐT gửi UBND tỉnh Quảng Trị nêu: “Đối chiếu với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 17/6/2014, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư thẩm quyền UBND tỉnh phê duyệt trước khi chuyển mục đích sử dụng đất và thực hiện dự án”. Như vậy, luật quy định rõ trước khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư thẩm quyền UBND tỉnh phê duyệt.

Nhưng ngày 30/10/2015 UBND huyện Đakrông lại cấp chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Giấy chứng nhận QSD số 169762 cho ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Hoàng Thị Loan, thành đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần, khi chưa có quyết định chủ trương đầu tư theo thẩm quyền do UBND tỉnh phê duyệt.

Như vậy căn cứ vào báo cáo số 22/BC-UBND ngày 25/01/2022 của UBND huyện Đakrông gửi UBND tỉnh Quảng Trị, báo cáo số 283/BC-SKH-DN ngày 29/7/2022 của Sở KH&ĐT thì việc Công ty TNHH MTV Nguyễn Tuấn Hoàng chuyển đổi mục đích sử dụng đất ban đầu từ đất thương mại dịch vụ sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp của ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Hoàng Thị Loan do UBND huyện Đakrông cấp giấy chứng nhận đã đúng quy định của pháp luật hay không?

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Nguyễn Tuấn Hoàng xây dựng và hoạt động sản xuất dăm gỗ từ năm 2016 đến nay, hồ sơ pháp lý về môi trường của Công ty này chỉ có Giấy đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 40/GXN-UBND do UBND huyện Đakrông xác nhận ngày 03/12/1015 cấp cho Công ty cổ phần xây dựng số 6. Trong khi đó, với những dự án nằm trong diện phải có chủ trương cấp thuận đầu tư của UBND tỉnh bắt buộc phải có đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

Với thực trạng nêu trên, Công ty TNHH MTV Nguyễn Tuấn Hoàng xây dựng và hoạt động sản xuất dăm gỗ từ năm 2016 đến nay được xác định có vi phạm về các vấn đề như chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, chưa chuyển đất đúng mục đích kinh doanh sản xuất theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, dù Công ty TNHH MTV Nguyễn Tuấn Hoàng đã bị chỉ ra sai phạm, nhưng nhà máy sản xuất dăm gỗ của doanh nghiệp này vẫn ngang nhiên hoạt động, mà chưa có một cơ quan ban ngành nào của tỉnh Quảng Trị vào cuộc xử lý thấu đáo trả lại niểm tin cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn.