Khả năng thực hành kinh tế tuần hoàn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam 

(KDPT) – Tham dự Hội thảo khoa học “Đánh giá khả năng thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn trong khu công nghiệp Việt Nam – Khảo sát mô hình điểm KCN Nam Cầu Kiền” được tổ chức mới …