Việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được tổ chức từ 3/1 đến hết ngày 15/3/2023. Nội dung lấy ý kiến là toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến.

Hãy cũng điểm qua một vài những ý kiến nổi bật cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

[Infographic]: Tóm tắt một số góp ý nổi bật cho dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)