Nhận diện môi trường đầu tư công:
Dự án mua sắm hàng chục tỉ đồng có dấu hiệu “thông thầu”?

(KDPT) – Thời gian qua, Việt Nam đẩy mạnh đấu thầu qua mạng. Theo đó, bước đầu đã đạt những mục tiêu cốt lõi của đấu thầu là công khai, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Thế nhưng, hiện …