Khu đô thị Bách Đạt một trong loạt dự án chậm triển khai chậm tiến độ của Công ty Bách Đạt An tại TX Điện Bàn

Theo Công văn số 4700/UBND-KTN ngày 19/7 của UBND tỉnh Quảng Nam gửi các Sở, ngành như Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố. UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị liên quan, các địa phương theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai đối với các dự án chậm tiến độ đầu tư, chậm đưa đất vào sử dụng.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư các dự án và các địa phương liên quan thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu tại Kết luận thanh tra đối với các dự án do cơ quan mình chủ trì thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo của UBND tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường: 14 dự án, Thanh tra tỉnh: 08 dự án), kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý nghiêm đối với các đơn vị không chấp hành thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nội dung kết luận thanh tra.

Công văn số 4700/UBND-KTN của UBND tỉnh Quảng Nam, đề xuất chấm dứt hoạt động đầu tư đối với các dự án chậm triển khai.

Ngoài ra UBND tỉnh Quảng Nam còn yêu cầu các đơn vị, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất. Qua đó, kịp thời xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định.

Đối với Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu Công nghiệp tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu theo dõi, giám sát chặt chẽ tiến độ đầu tư đối với các dự án thuộc phạm vi cơ quan mình quản lý. Đối với những dự án đầu tư không có khả năng tiếp tục thực hiện, điều chỉnh tiến độ nhiều lần mà chưa hoàn thiện các hồ sơ pháp lý theo quy định hoặc trên thực tế chưa triển khai thực hiện thì kịp thời tham mưu cơ quan có thẩm quyền chấm dứt hoạt động đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư.

Giải quyết hoặc tham mưu giải quyết các thủ tục pháp lý về đầu tư của các dự án đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Còn UBND các huyện, thị xã, thành phố có dự án đầu tư triển khai trên địa bàn có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của các dự án để kịp thời bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đầu tư dự án đã được chấp thuận. Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức đã được giao đất, cho thuê đất triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn mình quản lý; tổ chức thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức sử dụng đất, các dự án đầu tư có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai theo ủy quyền của UBND tỉnh tại Công văn số 1373/UBND-KTN ngày 17/4/2014 và Công văn số 1999/UBND-NC ngày 09/4/2021.

Bình Dương