ISSN-2815-5823
T.N
Thứ năm, 00h00 11/05/2023

Đề xuất số định danh cá nhân là mã số thuế cá nhân

(KDPT) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 3/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế và Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Tại dự thảo Bộ Tài chính đề xuất:

Số định danh cá nhân được cấp theo quy định của pháp luật về căn cước công dân là mã số thuế của cá nhân, đại diện hộ gia đình (trừ trường hợp cá nhân kinh doanh sử dụng mã số thuế được cấp theo quy định tại điểm a.2, điểm h Khoản 3 điều này).

Bên cạnh đó, mã số thuế 10 chữ được sử dụng cho các tổ chức, cá nhân bao gồm: Dn, hợp tác xã, tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc tổ chức không có tư cách pháp nhân nhưng trực tiếp phát sinh nghĩa vụ thuế; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có phát sinh nghĩa vụ thuế từ hoạt động kinh doanh; cá nhân chưa được hoặc không được cấp mã số định danh cá nhân theo quy định của pháp luật về căn cước công dân

Người nộp thuế là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm thì được cấp mã số thuế 13 chữ số cho các địa điểm kinh doanh tiếp theo của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Về xử lý thông tin đăng ký thuế đối với trường hợp sử dụng số định danh cá nhân là mã số thuế, theo dự thảo, trường hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa thực hiện truyền thông tin chủ động cho cơ sở dữ liệu thuế, thì khi nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ, hợp lệ, cơ quan thuế phải gửi thông tin truy vấn đến cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo bộ thông tin do người nộp thuế khai báo gồm: số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh. Căn cứ kết quả phản hồi của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư truyền sang, trường hợp kết quả xác thực là có thông tin của cá nhân trong cơ sở dữ liệu, cơ quan thuế cập nhật thông tin của cá nhân vào hệ thống đăng ký, gửi thông báo sử dụng số định danh cá nhân là mã số thuế theo mẫu cho người nộp thuế trong thời hạn 3 ngày.

Trường hợp kết quả xác thực không có thông tin của cá nhân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ quan thuế gửi thông báo cho người nộp thuế trong thời hạn 2 ngày đến người nộp thuế kiểm tra, đối chiếu.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 27/05/2024