Được biết, toàn tỉnh Quảng Bình có 15 thuộc 5 huyện thụ hưởng Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh có hơn 1.757 tỷ đồng làm kinh phí thực hiện chương trình này.

Trên cơ sở nguồn vốn này cộng với việc tham mưu của các sở, ban nghành liên quan... Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành Nghị quyết, quyết định phân bổ nguồn kinh phí cho 10 dự án bảo đảm đúng tỷ lệ quy định. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân nguồn kinh phí này trong năm 2022 chỉ đạt 13,3% kế hoạch; trong quý I năm 2023 chỉ mới giải ngân đạt 5,3% kế hoạch.

Quảng Bình: Chậm giải ngân vốn đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Ở Quảng Bình còn thiếu cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh.

Trước tình hình trên, tỉnh Quảng Bình đã đề nghị các sở, ngành có những hướng dẫn cụ thể, làm rõ các vấn đề như định mức về đường giao thông, nhà ở, chuyển đổi quy hoạch, bố trí đất ở, đất sản xuất cho đồng bào; đầu tư công trình nước sạch, cơ sở hạ tầng và các chế độ, chính sách về y tế, giải quyết việc làm. Các sở ngành phải phối hợp với các địa phương bảo đảm triển khai Chương trình thuận lợi, đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ngoài tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng cần phải cần xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, giữ gìn bản sắc dân tộc.

Nguyên nhân chậm giải ngân vốn đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Quảng Bình đó là: ban hành một số văn bản hướng dẫn còn chậm, chưa cụ thể; Bên cạnh đó, việc phân bổ từ nguồn ngân sách Trung ương có nội dung chưa phù hợp, một số nguồn đầu tư chồng chéo; Quá trình triển khai các dự án thuộc Chương trình khó khăn trong vấn đề cấp đất ở, đất sản xuất cho đồng bào.

Ông Hồ An Phong (Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình) cho hay: “Việc phân bổ vốn không phải là cứ phân bổ đều về dưới các cấp mà muốn làm việc gì cũng phải có địa chỉ phân bổ cụ thể, đáp ứng các tiêu chí và các dân tộc cũng khác nhau, các địa chỉ vốn phân bổ cũng khác nhau, chính sách được hưởng cũng khác nhau. Cứ nói vướng chủ trương nhưng thực ra chủ trương cũng trên cơ sở thực tế, cấp dưới đề xuất lên có phương án thì mới đưa ra được chủ trương. Cứ ngồi dưới mà chờ chưa có chủ trương là chưa làm thì không biết khi nào mới xong. Công trình nào, dự án nào, công việc gì cần phải có báo cáo tổng hợp lên đã mới có được chủ trương”.