ISSN-2815-5823
Minh Xuân
Thứ ba, 11h04 16/04/2024

Ngành thuế đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn

(KDPT) - Tổng cục Thuế vừa ban hành công văn số 1543/TCT-TCCB về việc đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục, vụ, cục thuế địa phương, căn cứ đặc điểm tình hình nhiệm vụ được giao, các đơn vị tổ chức phát động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024 và cả giai đoạn 2021-2025.

Ngành thuế đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn
Ngành thuế đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn

Tổ chức tuyên truyền rộng khắp trong ngành Thuế về các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt ngành Thuế trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, của các cục thuế, các đơn vị và trang thông tin điện tử của cơ quan báo chí ngành Thuế.

Các đơn vị cần tuyên truyền sâu rộng tới đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ngành Thuế về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng, những thành tựu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc,...; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Ngày hội Quốc phòng toàn dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc gắn với các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế phát động; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ tâm của ngành Thuế, của từng đơn vị từ nay đến cuối năm 2024, trong đó tập trung tuyên truyền về thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu thu NSNN được Quốc hội giao.

Ngoài ra, các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế cần vận động, khuyến khích công chức, viên chức, người lao động tham gia viết tin, gửi bài đăng trên Cổng thông tin điện tử của các đơn vị và các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành Thuế; hưởng ứng nhiệt tình các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; treo các khẩu hiệu có nội dung phù hợp tại nơi trang trọng của trụ sở cơ quan, đơn vị.

Thủ trưởng các đơn vị cần thường xuyên theo dõi, đôn đốc, đánh giá tình hình, từ đó biểu dương, khen thưởng kịp thời theo thẩm quyền đối với các tập thể, công chức, viên chức, người lao động, điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế phát động./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 26/05/2024