ISSN-2815-5823
Đức Trung
Thứ tư, 14h44 15/05/2024

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án 11

(KDPT) - Sáng 15/5, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án 11 ngày 6/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới” tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Mạnh Chiến - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa; Đồng chí Nguyễn Văn Quang - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa. Ngoài ra còn có các đồng chí Bí thư Chi bộ các doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối và đại diện các tổ chức Đảng, các tập thể có thành tích tiêu biểu trong việc thực hiện Đề án 11 ngày 6/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới”.

Trình bày Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Đề án 11 ngày 6/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới” tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa, đồng chí Nguyễn Văn Quang cho biết, ngay sau khi Quận ủy Đống Đa ban hành Kế hoạch số 72-KH/QU, ngày 05/02/2022 “về việc triển khai thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 6/12/2021 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới", Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Quận đã nghiên cứu, khẩn trương xây dựng Hướng dẫn số 38-HD/ĐU để cụ thể hóa nhằm hướng dẫn và triển khai thực hiện Đề án 11-ĐA/TU trong toàn Đảng bộ Khối. Đồng thời, tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện bằng hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Quang - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa phát biểu tại hội nghị.

Đảng ủy Khối đã xây dựng Hướng dẫn số 38-HD/ĐU, ngày 16/02/2022 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch số 72-KH/QU, ngày 05/02/2022 “về việc triển khai thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 6/12/2021 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới" trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa.

Công tác kiểm tra, giám sát luôn được Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

Hằng năm, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt của chi bộ là kiểm tra, giám sát việc thực hiện, nền nếp chế độ sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt chi bộ, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình, đoàn kết nội bộ, chất lượng điều hành trong sinh hoạt chi bộ, ý thức đảng viên trong việc tham gia sinh hoạt chi bộ…

Qua kiểm tra cho thấy các cấp ủy, chi bộ trực thuộc đã duy trì được chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng; nội dung sinh hoạt được các đồng chí Bí thư hoặc chi ủy chi bộ chuẩn bị trước, nguyên tắc sinh hoạt được đảm bảo, nội bộ đoàn kết.

Về kết quả thực hiện, đồng chí Nguyễn Văn Quang cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn quan tâm chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt theo quy định của Đảng, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đảng ủy Khối đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, nghị quyết chuyên đề về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó đề ra các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ; tổ chức hội nghị sinh hoạt chi bộ điểm, thành lập tổ công tác, phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trực tiếp dự, chỉ đạo sinh hoạt tại các chi bộ.

Do đặc thù là khối doanh nghiệp nên các đơn vị sinh hoạt chi bộ thường lồng ghép nội dung chuyên môn của đơn vị. Các cấp ủy cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai tới cán bộ, đảng viên các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến rõ nét, tích cực trong nhận thức của tổ chức đảng và đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Từ khi thực hiện Đề án 11 của Thành ủy, việc sinh hoạt chi bộ ở cơ sở ngày càng nghiêm túc, nền nếp; nguyên tắc sinh hoạt được bảo đảm; nội dung sinh hoạt phong phú, từng bước khắc phục tính đơn điệu và hình thức trong sinh hoạt; tinh thần trách nhiệm, phương pháp điều hành, năng lực tổ chức của chi ủy, Bí thư chi bộ được nâng lên, tinh thần tự phê bình, phê bình và đoàn kết nội bộ được phát huy trong tổ chức đảng; đảng viên ngày càng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia sinh hoạt Đảng, chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đảng viên và nhiệm vụ cấp ủy, tổ chức đảng giao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triển khai nhiều cách làm hay, sáng tạo như tăng cường dự sinh hoạt cùng cấp ủy, kiểm tra sổ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; kiểm tra, giám sát chế độ sinh hoạt của các chi bộ, từ đó chế độ, chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ trong toàn Đảng bộ Khối được nâng lên rõ rệt. Hằng năm, để triển khai Chương trình công tác năm, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch từng thành viên trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy dự sinh chi bộ với các cấp ủy. Đây là một trong những nội dung được duy trì có chất lượng từ nhiều năm nay....

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Qua việc thực hiện Đề án 11 của Thành ủy, các cấp ủy cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai tới cán bộ, đảng viên các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến rõ nét, tích cực trong nhận thức của tổ chức đảng và đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Việc sinh hoạt chi bộ ở cơ sở ngày càng nghiêm túc, nền nếp; nguyên tắc sinh hoạt được bảo đảm; nội dung sinh hoạt phong phú, từng bước khắc phục tính đơn điệu và hình thức trong sinh hoạt; tinh thần trách nhiệm, phương pháp điều hành, năng lực tổ chức của chi ủy, bí thư chi bộ được nâng lên, tinh thần tự phê bình, phê bình và đoàn kết nội bộ được phát huy trong tổ chức đảng; đảng viên ngày càng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia sinh hoạt Đảng, chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đảng viên và nhiệm vụ cấp ủy, tổ chức đảng giao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ vẫn còn một số hạn chế. Ban thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ ra một số nguyên nhân, hạn chế và đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. 

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa đã tặng Giấy khen kèm theo tiền thưởng đối với 8 tập thể trong việc thực hiện Đề án 11-ĐA/TU, ngày 6/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về “nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới”. Trong đó, chi bộ Viện Đào tạo, Tư vấn và Phát triển kinh tế vinh dự là một trong 8 đơn vị được khen thưởng.

Đồng chí Vũ Mạnh Chiến - bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa và đồng chí Nguyễn Văn Quang - phó bí thư trao tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Đề án 11
Đồng chí Vũ Mạnh Chiến - bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa và đồng chí Nguyễn Văn Quang - phó bí thư trao tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Đề án 11
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án 11 - ảnh 4

Bên cạnh đó, cũng trong sáng 15/5, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa đã tổ chức trao tặng Huy hiệu cao quý 55 năm, 45 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa đợt 19/5.

Đồng chí Vũ Mạnh Chiến - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa phát biểu tại buổi lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19/5
Đồng chí Vũ Mạnh Chiến - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa phát biểu tại buổi lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19/5

Lễ trao huy hiệu Đảng hôm nay được tổ chức vào dịp Thủ đô và cả nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những đóng góp, cống hiến của các đồng chí đảng viên lão thành.

Các Đảng viên vinh dự nhận huy hiệu Đảng đợt 19/5
Các Đảng viên vinh dự nhận huy hiệu Đảng đợt 19/5

Và trong dịp này, toàn Đảng bộ Quận Đống Đa có 572 đảng viên được vinh dự đón nhận Huy hiệu của Đảng, trong đó Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Quận có 14 đồng chí vinh dự được nhận huy hiệu 55 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 25/05/2024