ISSN-2815-5823
Sơn Hà
Thứ năm, 13h59 16/05/2024

Khai mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII

(KDPT) - Sáng ngày 16/5, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã chính thức khai mạc.
Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII.
Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII lần thứ 9, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận về các nội dung chính: Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV, cùng với một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026. Đây sẽ là một sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử, diễn ra sau 5 năm nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030.

Tổng Bí thư nêu rõ, Đại hội XIV sẽ là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển bền vững của đất nước. Sự kiện này không chỉ khẳng định sự vững mạnh và trường tồn của dân tộc mà còn thúc đẩy toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tự hào và kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư kêu gọi các đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045.

Trong thời gian qua, các Tiểu ban Kinh tế - xã hội và Tiểu ban Điều lệ Đảng đã khẩn trương soạn thảo dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Các tài liệu này đã được trình Bộ Chính trị để tiếp tục hoàn thiện và sẽ được Trung ương xem xét tại Hội nghị lần này.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh rằng, mặc dù đây mới là bước đầu của quá trình soạn thảo, nhưng việc định hướng chất lượng các văn kiện trình Đại hội XIV là rất quan trọng. Ông đề nghị Trung ương dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu, thảo luận và đưa ra ý kiến đối với các đề xuất cụ thể trong các Tờ trình và dự thảo Đề cương Báo cáo.

Đặc biệt, Tổng Bí thư yêu cầu làm rõ các vấn đề: chủ đề và phương châm của Đại hội, tiêu đề và kết cấu của các báo cáo, và những nội dung lớn cần được tập trung nghiên cứu trong quá trình xây dựng văn kiện. Ông nhấn mạnh rằng Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của Đại hội, cần mang tính khái quát cao về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bên cạnh đó, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng cần minh chứng cụ thể cho sự đúng đắn của các nhận định, đánh giá và định hướng lớn nêu trong Báo cáo chính trị. Đặc biệt, Báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng cần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có) và xây dựng dự thảo Điều lệ mới trình Đại hội XIV xem xét, quyết định.

Về việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, Tổng Bí thư nhấn mạnh sự cần thiết của việc thống nhất lãnh đạo và chỉ đạo. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về vấn đề này và yêu cầu các đại biểu thảo luận cụ thể về mục đích, yêu cầu, nội dung Đại hội Đảng bộ các cấp, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy.

Hội nghị Trung ương 9 dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 18/5.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 30/05/2024