Nghệ An thành lập mới 602 doanh nghiệp trong 3 tháng đầu năm 2024Hàng trăm doanh nghiệp tại Nghệ An chây ỳ nợ thuếKý kết ghi nhớ đầu tư dự án pin năng lượng 450 triệu USD tại Nghệ An
Kiến trúc ICT là nền tảng để thông minh hóa hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng kinh tế - xã hội đô thị của tỉnh Nghệ An.
Kiến trúc ICT là nền tảng để thông minh hóa hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng kinh tế - xã hội đô thị của tỉnh Nghệ An.

Theo quyết định được phê quyệt, kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Nghệ An là kiến trúc công nghệ phục vụ phát triển đô thị thông minh tại tỉnh Nghệ An.

Việc xây dựng kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Nghệ An nhằm mục đích: Xác định tầm nhìn và kế hoạch tổng thể, lâu dài, đồng thời bảo đảm tính đồng bộ và bền vững trong phát triển đô thị thông minh; xây dựng nền tảng tổng thể làm căn cứ để địa phương, doanh nghiệp và các bên liên quan thiết kế, xây dựng các thành phần, chức năng, giải pháp và dịch vụ ứng dụng ICT trong việc xây dựng đô thị thông minh ở địa phương.

Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh được áp dụng chung trong triển khai hạ tầng số, hạ tầng thông tin, làm nền tảng để thông minh hóa hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng kinh tế - xã hội của đô thị thuộc tỉnh Nghệ An. Các tổ chức, cá nhân có liên quan phải tuân thủ nội dung, yêu cầu và nguyên tắc của kiến trúc khi triển khai các dự án, nhiệm vụ đầu tư phát triển, các kế hoạch thuê dịch vụ hướng tới phục vụ cho các dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh.

Trong kiến trúc có 3 khối chính: Khung quy trình nghiệp vụ; Khung quản lý tri thức; Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh. Bên cạnh đó, nền tảng đô thị thông minh tỉnh Nghệ An cũng được xây dựng để tích hợp với các hệ thống thông tin đang vận hành hoặc sẽ xây dựng trong tương lai của tỉnh.

Trong kiến trúc được phân làm 5 lớp chính: Lớp ứng dụng đô thị thông minh; Lớp hỗ trợ dịch vụ và dữ liệu; Lớp điện toán và lưu trữ; Lớp mạng kết nối; Lớp thu thập dữ liệu. Ngoài ra còn các khối đảm bảo vận hành gồm: Hệ thống bảo mật, hệ thống xây dựng, hệ thống vận hành và bảo trì, hệ thống định danh, hệ thống định vị. Các thành phần của kiến trúc tuân thủ theo Quyết định số 829/QĐ-BTTTT ngày 31/5/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0).

Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Nghệ An do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp cùng các sở ban ngành địa phương thực hiện. Nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác./.