Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 11.2023, cả nước có 14.267 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 153,6 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 93,7 nghìn lao động. Lần lượt giảm 7,6% về số doanh nghiệp, tăng 22% về vốn đăng ký và giảm 28,8% về số lao động so với tháng 10/2023. So với cùng kỳ năm trước, tăng 19,5% về số doanh nghiệp, tăng 47% về số vốn đăng ký và tăng 26,6% về số lao động.

11 tháng hơn 146.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới
11 tháng năm 2023, cả nước có hơn 146.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. (Ảnh: Minh Anh)

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 10,8 tỷ đồng, tăng 32% so với tháng trước và tăng 23% so với cùng kỳ năm 2022. Trong tháng, cả nước có 6.562 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 16,6% so với tháng trước và tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính chung 11 tháng năm 2023, cả nước có hơn 146.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Tổng số vốn đăng ký là 1.366,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 974,1 nghìn lao động. Lần lượt tăng 6% về số doanh nghiệp, giảm 7,9% về vốn đăng ký và tăng 7,2% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng năm 2023 đạt 9,4 tỷ đồng, giảm 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 11 tháng là 3.150,6 nghìn tỷ đồng, giảm 29,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó vốn đăng ký tăng thêm của doanh nghiệp tăng vốn gần 1.784,4 nghìn tỷ đồng, giảm 40,1%.

Ngoài ra, gần 55,5 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 2,5% so với 11 tháng năm 2022. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 11 tháng nâng lên 201,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 18,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

11 tháng hơn 146.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới
Tình hình đăng ký doanh nghiệp 11 tháng năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022.
(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

Cũng trong tháng 11, có 4.510 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 18% so với tháng trước và tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2022. Có 6.598 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 34,7% và tăng 29,5%. Có 1.443 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 3,9% và tăng 1,5%.

Tính chung 11 tháng năm 2023, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 85,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước. Gần 57,2 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 26,3%. Xấp xỉ 16,2 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 4%. Bình quân một tháng có 14,4 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường./.