ISSN-2815-5823
Minh Thành
Thứ sáu, 09h51 17/05/2024

Bổ sung quy định về điều kiện tăng vốn tại công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng

(KDPT) - Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 51/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định điều kiện tăng vốn tại công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng; hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng.
no-luc-ha-lai-suat-cho-va
no-luc-ha-lai-suat-cho-va

Dự thảo Thông tư bổ sung Điều 6a về Điều kiện tăng vốn tại công ty con và công ty liên kết của tổ chức tín dụng

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Điều kiện tăng vốn tại công ty con (trừ công ty hoạt động trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản):

   a. Đối với tổ chức tín dụng thực hiện tăng vốn:

 • (i) Đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 138 Luật Các tổ chức tín dụng trong 24 tháng liên tiếp trước tháng thực hiện tăng vốn và tại thời điểm hoàn tất việc tăng vốn.
 • - (ii) Đảm bảo tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại Điều 137 Luật Các tổ chức tín dụng trong 24 tháng liên tiếp trước tháng thực hiện tăng vốn và tại thời điểm hoàn tất việc tăng vốn.   
 • - (iii) Giá trị thực của vốn điều lệ tại thời điểm thực hiện tăng vốn và tại thời điểm hoàn tất việc tăng vốn không thấp hơn mức vốn pháp định.   
 • - (iv) Kết quả kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính năm liền kề trước năm thực hiện tăng vốn, đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập.   
 • - (v) Không bị xử phạt vi phạm hành chính về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, góp vốn, mua cổ phần trong 12 tháng liên tiếp trước tháng thực hiện tăng vốn.   
 • - (vi) Có tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ nhỏ hơn 3% trong 12 tháng liên tiếp trước tháng thực hiện tăng vốn.   - (vii) Đảm bảo có số lượng thành viên, cơ cấu, nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và quy định của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm thực hiện tăng vốn.

   b. Đối với công ty con của tổ chức tín dụng:

 • (i) Kết quả kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính trong 03 năm liên tiếp trước năm được tổ chức tín dụng thực hiện tăng vốn (đối với công ty con hoạt động từ 03 năm trở lên) hoặc theo báo cáo tài chính từ khi thành lập đến thời điểm được tổ chức tín dụng thực hiện tăng vốn (đối với công ty con hoạt động dưới 03 năm), đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập và không có lỗ lũy kế đến thời điểm được tổ chức tín dụng thực hiện tăng vốn. 
 • - (ii) Không bị xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực hoạt động của công ty con trong quá trình hoạt động.

2. Điều kiện tăng vốn tại công ty liên kết (trừ công ty hoạt động trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản):

   a. Đối với tổ chức tín dụng thực hiện tăng vốn:

 • (i) Đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 138 Luật Các tổ chức tín dụng trong 12 tháng liên tiếp trước tháng thực hiện tăng vốn và tại thời điểm hoàn tất việc tăng vốn. 
 • - (ii) Đảm bảo tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại Điều 137 Luật Các tổ chức tín dụng trong 12 tháng liên tiếp trước tháng thực hiện tăng vốn và tại thời điểm hoàn tất việc tăng vốn.   
 • - (iii) Các điều kiện quy định tại điểm a(iii), a(iv), a(v), a(vi), a(vii) khoản 1 Điều này.

   b. Đối với công ty liên kết của tổ chức tín dụng:

 • (i) Kết quả kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính trong 03 năm liên tiếp trước năm được tổ chức tín dụng thực hiện tăng vốn (đối với công ty liên kết hoạt động từ 03 năm trở lên) hoặc theo báo cáo tài chính từ khi thành lập đến thời điểm được tổ chức tín dụng thực hiện tăng vốn (đối với công ty liên kết hoạt động dưới 03 năm), đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập và không có lỗ lũy kế đến thời điểm được tổ chức tín dụng thực hiện tăng vốn. 
 • - (ii) Không bị xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực hoạt động của công ty liên kết trong quá trình hoạt động.

3. Điều kiện tăng vốn tại công ty con, công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản:

   a. Đối với tổ chức tín dụng thực hiện tăng vốn:

 • (i) Điều kiện quy định tại điểm a(iii) khoản 1 Điều này. 
 • - (ii) Đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 138 Luật Các tổ chức tín dụng tại thời điểm thực hiện tăng vốn và tại thời điểm hoàn tất việc tăng vốn.   
 • - (iii) Đảm bảo tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại Điều 137 Luật Các tổ chức tín dụng tại thời điểm thực hiện tăng vốn và tại thời điểm hoàn tất việc tăng vốn. 
 •  - (iv) Có tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ trên 3% trong 12 tháng liên tiếp trước tháng thực hiện tăng vốn.

   b. Đối với công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng:

- Không bị xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực hoạt động của công ty liên kết trong quá trình hoạt động.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 25/05/2024