Theo nghị quyết về việc vay vốn, bảo lãnh tại BIDV – chi nhánh Thăng Long của Đạt Phương Group với mức giới hạn tín dụng năm 2022 – 2023 là 1.580 tỷ đồng, trong đó, hạn mức vay vốn ngắn hạn (gồm bảo lãnh thanh toán) là 600 tỷ đồng, hạn mức vay vốn trung, dài hạn là 30 tỷ đồng, hạn mức bảo lãnh (trừ bảo lãnh thanh toán) là 950 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐQT DPG cũng thông qua chủ trương đầu tư các tài sản, thiết bị phục vụ thi công và sản xuất kinh doanh năm 2022 – 2023 với tổng mức đầu tư 42,9 tỷ đồng.

Quyết định thông qua việc vay tín dụng từ ngân hàng BIDV 1.580 tỷ đồng của Đạt Phương Group.

Trước đó, Đạt Phương cũng thông qua phương án vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Thăng Long để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty với mức giới hạn tín dụng là 300 tỷ đồng, trong đó, hạn mức vay ngắn hạn tối đa là 200 tỷ, hạn mức bảo lãnh tối đa là 300 tỷ, hạn mức vay trung dài hạn là 30 tỷ.

Mục đích của đợt vay nhằm tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn và trung dài hạn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động kinh doanh.

Về tình kinh doanh, trong quý I/2022, Đạt Phương thu được 545 tỷ đồng doanh thu thuần và 151 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đều tăng 19% so với cùng kỳ.

Theo dự báo của Chứng khoán SSI, trong năm 2022, Đạt Phương sẽ ghi nhận tăng trưởng nhờ mở bán dự án Cồn Tiến và hoạt động xây dựng được thúc đẩy từ giải ngân đầu tư công.

Cụ thể, dự án Cồn Tiến được xây dựng trên diện tích 30 ha SSI ước tính dự án sẽ đem lại nguồn thu chính trong giai đoạn 2022 – 2025 cho Đạt Phương. Riêng trong năm nay, cơ cấu doanh thu của công ty dự kiến ghi nhận 300 tỷ đồng ghi nhận từ phần còn lại của dự án Casamina và 961 tỷ đồng từ dự án Cồn Tiến.

AN NHIÊN