Quảng Nam: Thị xã Điện Bàn xây dựng nông thôn mới với nhiều kết quả tích cực Xây dựng nông thôn mới tại Hà Nội: Biến bất lợi thành cơ hội
Cán bộ và nhân dân huyện Bắc Yên (Sơn La) đã huy động mọi nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Huyện ủy chỉ đạo các xã, thị trấn quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện về công tác dân vận; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Công tác dân vận phát huy, đã đóng góp tích cực trong các phong trào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của huyện Bắc Yên. Đến nay, toàn huyện có 2 xã Mường Khoa, Phiêng Ban đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 11 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, bình quân toàn huyện đạt 8,67 tiêu chí/xã.

Toàn cảnh thị trấn Bắc Yên nhìn từ trên cao.

Tiếp tục xây dựng hệ thống dân vận từ huyện tới cơ sở, thực hiện "Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin". Huyện Bắc Yên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận của nhân trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới./.

HƯƠNG LAN