ISSN-2815-5823
Xuân Hậu
Thứ hai, 10h06 20/05/2024

Vĩnh Phúc thực hiện chính sách an sinh xã hội - "Đưa ý Đảng đến với  lòng dân"

(KDPT) - Trong bối cảnh đất nước trải qua các cuộc chiến tranh để lại nhiều hậu quả và hệ lụy xã hội, cùng với những tác động, biến cố ngoài ý muốn của thiên tai, dịch bệnh thì việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội hơn lúc nào hết cần được quan tâm sâu sắc và toàn diện.

Đó là quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta. Với quan điểm đó, chính sách an sinh xã hội luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của các chính sách an sinh xã hội với đời sống nhân dân và chỉ đạo của Trung ương, năm 2022 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành 15 Nghị quyết liên quan tới chính sách an sinh xã hội, nhằm cụ thể hóa mục tiêu mọi người dân đều được quan tâm, thụ hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước, thành quả của phát triển kinh tế.

Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Dương Văn An làm việc và chỉ đạo hoạt động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên tinh thần Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc tại TP. Phúc Yên.
Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Dương Văn An làm việc và chỉ đạo hoạt động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên tinh thần Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc tại TP. Phúc Yên.

Vĩnh Phúc cụ thể hóa Nghị quyết 42 của Trung ương đưa ý đảng đến lòng dân 

Tinh thần của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội được cụ thể hóa bằng Nghị quyết 42-NQ/TW tháng 11/2023 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Kế thừa và phát huy những giá trị an sinh xã hội đạt được từ Nghị quyết Trung ương 5 khoá XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020, Nghị quyết 42 -NQ/TW (Hội nghị lần thứ 8) của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tháng 11/2023 khẳng định sâu sắc sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới chính sách an sinh xã hội đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển đất nước trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về việc cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Nghị quyết đã mở rộng ra toàn bộ các nhóm đối tượng trên nguyên tắc bảo đảm tính toàn dân, toàn diện, bao gồm 5 nhóm chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; chính sách lao động, việc làm, phát triển nguồn nhân lực; chính sách bảo đảm an sinh xã hội; chính sách về nâng cao phúc lợi xã hội và bảo đảm tiếp cận dịch vụ xã hội; chính sách đối với nhóm yếu thế, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa.

Từ Nghị quyết Trung ương 5 khoá XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020, đến Nghị quyết 42 -NQ/TW (Hội nghị lần thứ 8) của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai thực hiện Nghị quyết bằng việc ban hành và thông qua và chỉ đạo thực hiện 15 Nghị quyết về các chính sách an sinh xã hội trong kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII năm 2022 khẳng định, Vĩnh Phúc thực hiện đầy đủ và phát triển các quan điểm chỉ đạo của Trung ương về an sinh xã hội.

Với 15 Nghị quyết của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành về các chính sách an sinh xã hội, phù hợp với từng đối tượng, từng vùng miền và điều kiện thực tiễn của tỉnh Vĩnh Phúc, có tính đột phá riêng, các đối tượng thụ hưởng ngày càng mở rộng, từ hỗ trợ trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, người lao động, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, phụ nữ, người già neo đơn, người cao tuổi, người cai nghiện ma túy, chính sách hỗ trợ hỏa táng, hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, công tác dân số…

Đến nay, 15 Nghị quyết của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành đã đi vào cuộc sống, đem lại hiệu quả tích cực, một số chỉ tiêu nhất là giảm nghèo, tạo công ăn việc làm, ưu đãi người có công, y tế, bảo hiểm, trợ giúp người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... đã đạt theo chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Kết quả triển khai nghị quyết đã giúp cho người dân, các gia đình chính sách, đối tượng chính sách có cuộc sống ổn định, đồng thời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Xác định rõ khó khăn và giải pháp căn cơ tiến tới thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội

Trên cơ sở những báo cáo của các sở, ban, ngành tỉnh Vĩnh Phúc, UBND tỉnh Vĩnh Phúc về các vấn đề liên quan tới an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ ra một số chỉ tiêu khó và những giải pháp căn cơ cần tập trung thực hiện. Điển hình như chính sách hỗ trợ đầu tư dự án cung cấp nước sạch và hỗ trợ giá nước sạch cho vùng nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước từ hệ thống cấp nước tập trung chỉ đạt 17,8%; Nghị quyết số 39/2019/NQ-HĐND ngày 15/7/2019, số người cai nghiện tự nguyện tại cơ sở chỉ đạt 81 người; Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ công tác dân số và phát triển, số xã được hưởng chế độ từ Nghị quyết là 11/136 xã, phường, thị trấn; Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ chi phí hỏa táng, tỷ lệ người dân lựa chọn hình thức hỏa táng ở một số huyện còn thấp, Tam Đảo là 31,44%, Sông Lô là 32,86%; Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 quy định chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh chỉ đạt 2,6% dân số...

Nhiều cử tri Vĩnh Phúc kiến nghị tỉnh Vĩnh Phúc tập trung đầu tư các dự án nước sạch, sớm đưa nước sạch về nông thôn, đảm bảo chính sách an sinh xã hội cho nhân dân được các đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp thu ý kiến.
Nhiều cử tri Vĩnh Phúc kiến nghị tỉnh Vĩnh Phúc tập trung đầu tư các dự án nước sạch, sớm đưa nước sạch về nông thôn, đảm bảo chính sách an sinh xã hội cho nhân dân được các đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp thu ý kiến.

Từ những hạn chế trên, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc có giải pháp tháo gỡ kịp thời để nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách. Tập trung nguồn lực, đảm bảo kinh phí thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách an sinh xã hội đối với người dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, có giải pháp tăng cường huy động các nguồn xã hội hóa cho công tác an sinh xã hội.

Song song với đó, thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách an sinh xã hội đối với người dân trên địa bàn tỉnh; sớm phát hiện những vướng mắc, bất cập, có giải pháp tháo gỡ kịp thời trong quá trình thực hiện.

Người dân Vĩnh Phúc thụ hưởng chính sách an sinh xã hội bền vững

Chính sách xã hội chăm lo cho con người, tạo điều kiện để nhân dân được thụ hưởng thành quả của sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước, nâng cao chất lượng cuộc sống là mục tiêu hàng đầu của Vĩnh Phúc trong thực hiện an sinh xã hội. Hiện nay, cơ chế chính sách của tỉnh Vĩnh Phúc về giảm nghèo đã bao phủ hầu hết các nhóm đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn của tỉnh. Các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, người nghèo của tỉnh cao hơn so với quy định của Trung ương, điều đó thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với hộ nghèo, người nghèo. Đặc biệt, Vĩnh Phúc là 1 trong 4 tỉnh, thành phố/63 tỉnh, thành phố ban hành chính sách hỗ trợ giảm nghèo đặc thù, nhờ đó đã mở rộng độ tuổi thụ hưởng chính sách, góp phần tích cực hỗ trợ người cao tuổi nghèo, cận nghèo không có lương hưu và các trợ cấp khác được cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng các sở, ban, ngành, địa phương liên quan chính sách an sinh xã hội ký cam kết thực hiện giảm nghèo năm 2023.
UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng các sở, ban, ngành, địa phương liên quan chính sách an sinh xã hội ký cam kết thực hiện giảm nghèo năm 2023.

Đến cuối năm 2023, toàn tỉnh Vĩnh Phúc còn 2.096 hộ nghèo đa chiều, chiếm 0,61% tổng số hộ dân toàn tỉnh, giảm 0,38% so với cuối năm 2022 (hoàn thành mục tiêu trước 3 năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025: Giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn dưới 1% vào năm 2025); 9/9 huyện, thành phố trong tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%, trong đó có 4 huyện, thành phố tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,5%. 100% các xã đạt tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trong xây dựng nông thôn mới theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025; 85/136 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Toàn tỉnh Vĩnh Phúc không còn người có công với cách mạng thuộc hộ nghèo.

Các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động của tỉnh Vĩnh Phúc đạt nhiều kết quả tích cực. Mỗi năm có hàng chục ngàn người được tạo việc làm mới, riêng năm 2023, tỉnh Vĩnh Phúc đã tạo việc làm mới cho 20.700 lao động; trong đó, 1.030 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được hỗ trợ vốn vay ưu đãi. Năm 2024, tỉnh Vĩnh Phúc đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 17.000 lao động; trong đó, đưa 1.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Bên cạnh đó, tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang tập trung triển khai nhiều giải pháp như thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách về lĩnh vực lao động, việc làm; tích cực đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; đa dạng hóa các hình thức kết nối cung cầu lao động, các dịch vụ cung ứng lao động cho doanh nghiệp…

Nhiệm vụ đào tạo nghề tại các trường Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề ở Vĩnh Phúc đa dạng các hình thức đào tạo nghề, hỗ trợ giải quyết việc làm cho sinh viên, người lao động.
Nhiệm vụ đào tạo nghề tại các trường Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề ở Vĩnh Phúc đa dạng các hình thức đào tạo nghề, hỗ trợ giải quyết việc làm cho sinh viên, người lao động.

Trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đã phê duyệt cho hàng ngàn lao động mỗi năm, giải ngân vốn vay gần 100 tỷ đồng/năm để tự tạo việc làm tại chỗ và hàng trăm lao động được vay gần gần 10 tỷ đồng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Trong 5 năm qua (2018-2023), Vĩnh Phúc đã đầu tư thiết bị đào tạo cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh trên 176 tỷ đồng. Với chính sách hỗ trợ tích cực, nhất là chính sách hỗ trợ, khuyến khích học nghề, Vĩnh Phúc giải quyết việc làm cho hàng vạn người lao động. Chất lượng đào tạo nghề ngày càng được nâng cao; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt hơn 50% góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong cộng đồng dân cư….

Chương trình giáo dục cộng đồng khích lệ, động viên trẻ nghèo, khó khăn, trẻ em nói chung trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thường xuyên được tổ chức cùng các hoạt động an sinh xã hội khác mang lại động lực cho các gia đình, trẻ em trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Chương trình giáo dục cộng đồng khích lệ, động viên trẻ nghèo, khó khăn, trẻ em nói chung trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thường xuyên được tổ chức cùng các hoạt động an sinh xã hội khác mang lại động lực cho các gia đình, trẻ em trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực an sinh xã hội khác như văn hóa, giáo dục, y tế, bảo hiểm xã hội… đều đạt kết quả cao, vượt xa kỳ vọng. Các chỉ tiêu khó như tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch, hỗ trợ giá nước sạch cho vùng nông thôn; hỗ trợ người cai nghiện; hỗ trợ công tác dân số; hỗ trợ chi phí hỏa táng… đã được quan tâm, chú trọng, tăng dần tỷ lệ cao hàng năm. Các nhà máy nước sạch được đầu tư, người dân đồng tình ủng hộ; người dân được hỗ trợ kinh phí mua máy lọc nước sinh hoạt; công tác vận động tuyên truyền, hỗ trợ người cai đi cai nghiện, hỗ trợ đào tạo việc làm, hòa nhập khu dân cư ổn định cuộc sống được quan tâm, đạt kết quả cao; công tác dân số được trú trọng tập trung nguồn lực truyền thông, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống bệnh bẩm sinh, các bệnh di truyền, bảo vệ sức khỏe nhân dân; nhận thức, thái độ và hành vi của người dân thay đổi khi thực hiện chính sách hỗ trợ hỏa táng, bảo vệ môi trường….

Chính sách an sinh xã hội để lại dấu ấn tại các làng quê Vĩnh Phúc, Nhân dân kỳ vọng một ngày không xa khoảng cách giữa đô thị Vĩnh Phúc và nông thôn Vĩnh Phúc sẽ không còn.
Chính sách an sinh xã hội để lại dấu ấn tại các làng quê Vĩnh Phúc, Nhân dân kỳ vọng một ngày không xa khoảng cách giữa đô thị Vĩnh Phúc và nông thôn Vĩnh Phúc sẽ không còn.

Từ khắp các thôn làng, ngõ xóm sạch đẹp, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Có thể thấy, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, đến từng thôn dân cư trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá chưa lành, tiến tới hiện thực hóa mục tiêu mọi người dân đều được quan tâm, thụ hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước, thụ hưởng thành quả của phát triển kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc trong thời kỳ mới./.

Vĩnh Phúc thực hiện chính sách an sinh xã hội -

 

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
 
kinhdoanhvaphattrien.vn | 18/07/2024