Phối cảnh tổng thể dự án Khu công nghiệp Hoàng Long của Tập đoàn FLC
Phối cảnh tổng thể dự án Khu công nghiệp Hoàng Long của Tập đoàn FLC.

Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (Ban QLKKTNS&CKCN) cho biết, cơ sở pháp lý để chấm dứt hoạt động đầu tư của dự án nêu trên được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020.

Theo Ban QLKKTNS&CKCN, Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27/02/2023, Khu công nghiệp Hoàng Long được chuyển thành Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long với diện tích khu công nghiệp đến năm 2030 và sau năm 2030 là 43ha (thuộc Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long trước đây và đã được lấp đầy). Do đó, vị trí dự án đã không còn được quy hoạch là Khu công nghiệp.

Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 thể hiện khu vực thực hiện dự án được chuyển chức năng thành đất đô thị.

Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Thanh Hóa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3761/QĐ-UBND ngày 27/9/2021, Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hoằng Hóa được UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt tại Quyết định số 3731/QĐ-UBND ngày 24/9/2021, vị trí khu đất thực hiện được quy hoạch là đất khu đô thị thương mại, dịch vụ (đất ở đô thị, đất giao thông, đất thương mại dịch vụ...).

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ thì điều kiện để đầu tư hạ tầng khu công nghiệp phải phù hợp với quy hoạch, nội dung quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Từ các căn cứ nêu trên cho thấy, vị trí thực hiện dự án (Dự án đầu tư xây dựng, quản lý và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Long của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC) đã không còn phù hợp Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Quy hoạch chung đô thị Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và không phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất thành phố Thanh Hóa và huyện Hoằng Hóa được UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt.

Vì vậy không đủ điều kiện để đầu tư hạ tầng khu công nghiệp theo quy định tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Do đó, dự án đủ điều kiện chấm dứt do không đủ điều kiện được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020.

Liên quan đến nội dung đề xuất của Ban QLKKTNS&CKCN, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã có ý kiến chỉ đạo giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Thanh Hóa, UBND huyện Hoằng Hóa và các ngành, đơn vị có liên quan, căn cứ các quy định của pháp luật, có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý đảm bảo theo quy định trước ngày 08/12/2023.

Theo tìm hiểu, Dự án đầu tư xây dựng, quản lý và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Long do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư được UBND tỉnh Thanh Hoá chấp thuận chủ trương tại Công văn số 5163/UBND-THKH ngày 02/6/2015, được Ban QLKKTNS&CKCN cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 26221000251 lần đầu ngày 31/3/2015, với diện tích sử dụng đất 286 ha, tổng vốn đăng ký đầu tư là 2.300 tỷ đồng.

Dự án được UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 3357/QĐ-UBND ngày 13/10/2011, điều chỉnh tại Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 02/02/2016.

Dự án được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án tại công văn số 781/TTg-KTN ngày 11/5/2016. Đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư chưa hoàn thiện hồ sơ thủ tục về môi trường, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định./.