ISSN-2815-5823
THÚY KHANG
Thứ bảy, 23h06 08/04/2023

Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước thông tin về việc xây dựng Luật Lưu trữ (sửa đổi)

(KDPT) - Ngày 7/4, tại Hà Nội, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức gặp mặt báo chí để thông tin về xây dựng Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Ông Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước cho biết: Dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) dự kiến gồm 9 Chương, 48 Điều. Bên cạnh những nội dung kế thừa của Luật Lưu trữ năm 2011, dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) tập trung vào 4 chính sách đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 152/NQ-CP ngày 3 tháng 12 năm 2021, bao gồm: Thẩm quyền quản lý tài liệu lưu trữ; Tài liệu lưu trữ điện tử; Quản lý tài liệu lưu trữ tư; Hoạt động dịch vụ lưu trữ.

Ông Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước thông tin tại buổi gặp mặt báo chí.

Trong đó, chính sách về thẩm quyền quản lý tài liệu lưu trữ bổ sung các quy định về thẩm quyền quản lý tài liệu Phông lưu trữ quốc gia Việt Nam theo hướng phân định rõ thẩm quyền quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ; tài liệu Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam và Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam giữa cơ quan có thẩm quyền của Đảng và cơ quan quản lý Nhà nước về lưu trữ; phân cấp quản lý tài liệu lưu trữ giữa cơ quan lưu trữ của Nhà nước ở trung ương và ở địa phương; thẩm quyền quản lý tài liệu các ngành quốc phòng, công an, ngoại giao và thẩm quyền quản lý tài liệu lưu trữ cấp xã.

Về tài liệu lưu trữ điện tử, làm rõ giá trị pháp lý của tài liệu lưu trữ điện tử; quy định những yêu cầu của hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử; kho lưu trữ số; thực hiện nghiệp vụ về thu nhập, bảo quản, sử dụng tài liệu lưu trữ điện tử.

Về quản lý tài liệu lưu trữ tư, quy định giá trị của tài liệu lưu trữ tư; trách nhiệm của Nhà nước, quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc quản lý, sử dụng tài liệu lưu trữ tư; thành lập, tổ chức lại, giải thể và hoạt động của tổ chức lưu trữ tư. Các quy định nêu trên nhằm góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về việc lưu giữ, bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị tài liệu tư để phục vụ lợi ích cộng đồng, lợi ích quốc gia.

Về hoạt động dịch vụ lưu trữ, quy định về hoạt động dịch vụ lưu trữ và điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ; yêu cầu kinh doanh dịch vụ bảo quản tài liệu lưu trữ giấy và tài liệu lưu trữ trên các vật mang tin khác; quy định thẩm quyền và đối tượng được cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.

Luật Lưu trữ (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV (tháng 10/2023); trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV (tháng 5/2024). Thời gian Luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 28/05/2024