Thông báo của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ ra rằng, việc khai thác khoáng sản chỉ để phục vụ cho nhu cầu cung ứng vật liệu xây dựng trên địa bàn TP Đà Nẵng. Không xem xét, xử lý việc vận chuyển khoáng sản phục vụ các công trình ngoài địa bàn, đồng thời buộc các đơn vị khai thác khoáng sản phải ưu tiên cho các công trình đầu tư công, công trình động lực trọng điểm của thành phố khi có yêu cầu.

Kiểm soát khoáng sản không để vận chuyển ra khỏi địa bàn Đà Nẵng
Khoáng sản khai thác tại Đà Nẵng không vận chuyển đi phục vụ các công trình ngoài địa bàn thành phố.

Trên cơ sở báo cáo của Sở TN&MT và ý kiến tham gia của các sở, ban ngành, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng thống nhất về nguyên tắc theo đề xuất của Sở TN&MT về việc lập thủ tục cho phép các mỏ khai thác khoáng sản (chấp hành tốt các quy định về khai thác, bảo vệ môi trường và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính trong quá trình hoạt động) được nâng cấp trữ lượng, mở rộng, tăng công suất, gia hạn nhưng phải đảm bảo theo quy định của pháp luật và đảm bảo việc bảo vệ môi trường tại khu vực.

Các đơn vị khai thác phải có cam kết chỉ cung cấp nguồn vật liệu cho các công trình trên địa bàn thành phố, trong đó ưu tiên cho các công trình đầu tư công, công trình động lực, trọng điểm của thành phố khi có yêu cầu.

Đồng thời, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở TN&MT chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện theo chủ trương nói trên, bảo đảm công tâm, khách quan và tạo sự công bằng, cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, Sở TN&MT nghiên cứu báo cáo, đề xuất cụ thể UBND TP Đà Nẵng về các giải pháp để đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng cung cấp cho các công trình trên địa bàn thành phố, tránh tình trạng khan hiếm, độc quyền.