Theo nội dung công bố thông tin, Ngày 22/5/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty của ông Lã Quý Hiển. HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ tập đoàn FLC thông qua việc miễn nhiệm ông Lã Quý Hiển tại phiên họp gần nhất, thời điểm miễn nhiệm kể từ ngày ĐHĐCĐ chấp thuận.

Nguồn: FLC Group

Dự kiến ĐHĐCĐ bất thường diễn ra vào ngày 2/7/2022 tới đây. Đây là cuộc họp bất thường được tổ chức lần thứ 2 của FLC, sau khi cuộc họp thứ nhất vào ngày 10/6 không đủ điều kiện tiến hành do tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự chỉ đạt hơn 33%.

Đại hội đồng cổ đông bất thường của FLC lần này họp để thông qua việc sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, sửa đổi điều lệ.

Sau khi ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung rời Hội đồng quản trị FLC, và mới đây là ông Lã Quý Hiển, Hội đồng quản trị của tập đoàn này chỉ còn 2 người là Chủ tịch Đặng Tất Thắng và bà Bùi Hải Huyền.

FLC cần bầu bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị, sau đó mới có thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đối với Ban kiểm soát FLC nhiệm kỳ 2021-2026 đều đã từ nhiệm kể từ khi ông Quyết bị bắt. 3 người sẽ được bầu thay thế là ông Vũ Minh Tuấn, ông Nguyễn Xuân Hòa và ông Nguyễn Quang Thái.

Trong khi đó, cổ phiếu FLC đã sụt giảm liên tục và bị đưa vào diện kiểm soát, chỉ còn giao dịch trong 15 phút cuối phiên. Đóng cửa phiên hôm nay (23.6), cổ phiếu FLC tăng kịch trần lên 4.330 đồng/cổ phiếu nhưng vẫn giảm gần 80% so với trước khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt.

HÀ THU