Bắc Giang: Huyện Yên Dũng quyết tâm xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu Quảng Nam: Thị xã Điện Bàn xây dựng nông thôn mới với nhiều kết quả tích cực

Tính đến tháng 8/2023, cả 3 xã trên địa bàn TP. Sông Công đã hoàn thành 14-16 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, công nhận 9 xóm đạt chuẩn xóm nông thôn mới kiểu mẫu.

Để đạt được kết quả đó, Ban Chỉ đạo (BCĐ), Văn phòng nông thôn mới TP. Sông Công đã đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, các nền tảng thương mại điện tử trong xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, BCĐ, Văn phòng nông thôn mới Thành phố đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số… trong chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn, các xã trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới như cập nhật cơ sở dữ liệu nông thôn mới; số hoá sản phẩm OCOP, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc theo chuỗi giá trị sản phẩm OCOP…

TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đã và đang đẩy mạnh việc cập nhật cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin... trong xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất nông nghiệp. (Ảnh: VGP/Mạnh Hùng)

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, địa phương cũng gặp không ít khó khăn do trình độ công nghệ thông tin và khả năng tiếp cận thông tin của một số cơ quan quản lý, cán bộ quản lý, đặc biệt là cấp xã còn yếu, thiếu kinh nghiệm. Đời sống người dân còn khó khăn, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ số còn chưa cao.

Vì vậy, để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng nông thôn mới, theo lãnh đạo TP. Sông Công, cần phải tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức và đào tạo tập huấn kiến thức về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Thái Nguyên về thực hiện chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025 đến các thành viên BCĐ nông thôn mới của Thành phố cũng như đến BCĐ các xã, Ban phát triển nông thôn mới các xóm, tạo sự đồng thuận, thống nhất từ Thành phố đến cơ sở trong nhận thực và hành động.

Đào tạo và nâng cao năng lực về chuyển đổi số thông qua các lớp tập huấn về kiến thức chuyển đổi số, khả năng tiếp cận thông tin; các lớp đào tạo kỹ năng chuyên sâu về công nghệ thông tin, tài liệu tập huấn về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới cho các cơ quan quản lý nhà nước, cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp và người dân ở nông thôn. Đầu tư trang thiết bị (mạng Wifi, máy tính, máy Scan…), để phục vụ cho chương trình xây dựng nông thôn mới tại cơ sở.

Đồng thời thực hiện xây dựng chính quyền số thông qua việc đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện hệ thống dịch vụ công trực tuyến liên thông, đồng bộ các cấp, hướng tới mức độ 3-4 ở cấp xã: Hệ thống phải tương thích với các trình duyệt web thông dụng; dễ dàng tìm thấy dịch vụ; có cơ chế hướng dẫn, tự động khai báo thông tin; có chức năng để người sử dụng đánh giá sự hài lòng đối với dịch vụ sau khi sử dụng;… Nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ viễn thông, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ thiết bị công nghệ thông tin (mạng Wifi miễn phí khu vực trung tâm xã, các điểm sinh hoạt văn hoá cộng đồng, điểm du lịch nông thôn…)

Một góc TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Tăng cường ứng dụng công nghệ số trong phát triển kinh tế nông thôn theo hướng kinh tế toàn cầu; thực hiện quản lý mã số vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm nông nghiệp, nông thôn; giới thiệu và quảng bá sản phẩm tiềm năm, lợi thế của địa phương…

Đẩy mạnh quá trình số hoá, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để chia sẻ và cung cấp dữ liệu mở về xây dựng nông thôn mới thuận tiện cho việc quản lý, theo dõi, đánh giá cũng như điều hành trực tuyến trong quá trình thực hiện. Xây dựng bản đồ số về du lịch nông thôn để kết nối, giới thiệu và quảng bá sản phẩm du lịch nông thôn…

Chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng đồng nông thôn. Bên cạnh đó, chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, xã nông thôn mới thông minh và xã thương mại điện tử đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững của cộng đồng nông thôn./.

HƯƠNG LAN