Khung tiêu chí có mục tiêu: Xây dựng bộ tiêu chí kỹ thuật, phi kỹ thuật để đánh giá, công nhận các nền tảng số đủ điều kiện tham gia Chương trình CĐS SME; Xây dựng quy trình và tổ chức thực hiện đánh giá, công nhận các nền tảng số đủ điều kiện tham gia Chương trình CĐS SME.

\
Ảnh minh họa.

Đặc điểm nền tảng số

Theo quyết định, nền tảng số được hiểu là hệ thống thông tin có một số đặc điểm gồm: tập hợp phần cứng, phần mềm và cơ sở dữ liệu được thiết lập với chức năng, tính năng chính để phục vụ giao dịch điện tử (GDĐT), bảo đảm tính xác thực, tin cậy trong các GDĐT; Tạo môi trường điện tử cho phép các bên thực hiện giao dịch hoặc cung cấp, sử dụng sản phẩm, dịch vụ hoặc sử dụng để phát triển sản phẩm, dịch vụ.

Bên cạnh đó, nền tảng giải quyết các bài toán cụ thể của CĐS, tạo lập và lưu trữ dữ liệu người dùng, càng có nhiều người sử dụng thì dữ liệu càng nhiều, chi phí càng rẻ, giá trị tạo ra càng lớn.

Nền tảng cũng có thể sử dụng ngay, đơn giản, thuận tiện, linh hoạt theo yêu cầu, dễ dàng phổ biến trên diện rộng, các bên tham gia không cần tự đầu tư, quản lý, vận hành, duy trì.

Các tiêu chí đánh giá một nền tảng số

Các tiêu chí kỹ thuật đặc trưng của nền tảng số được xác định gồm: về hạ tầng, về kiến trúc, về quy trình phát triển và vận hành.

Các tiêu chí bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) mạng: về phê duyệt hồ sơ cấp độ và triển khai phương án bảo đảm ATTT theo cấp độ đã được phê duyệt.

Các tiêu chí yêu cầu chức năng, tính năng: về các chức năng, tính năng đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của cơ quan, tổ chức, DN sử dụng nền tảng (như quản lý nhân sự, tài chính, kinh doanh...).

Tiêu chí về nền tảng số tham gia vào Chương trình hỗ trợ SME theo Quyết định 377/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2021.

Nền tảng số tham gia vào Chương trình hỗ trợ SME CĐS theo Quyết định 377/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2021 của Bộ TT&TT là nền tảng số với các đặc điểm tại Khoản a, Điều này, bổ sung thêm một số nhóm tiêu chí: Hướng tới đối tượng sử dụng là SME; Tiêu chí về DN phát triển, vận hành nền tảng và tiêu chí về cam kết ưu đãi với cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng nền tảng.

Khung tiêu chí xét duyệt nền tảng số

Theo quyết định, khung tiêu chí có 5 nhóm tiêu chí/tiêu chí xét duyệt gồm:

Nhóm tiêu chí kỹ thuật của nền tảng số

Nhóm tiêu chí này gồm: Hạ tầng điện toán đám mây (ĐTĐM), có khả năng mở rộng theo nhu cầu sử dụng; Có thể là nền tảng đám mây công cộng (public) hoặc đám mây riêng (private) hoặc đám mây lai (hybrid).

“Theo nhu cầu sử dụng” có nghĩa là nền tảng đám mây có thể cấp phát thêm tài nguyên để đáp ứng nhu cầu sử dụng tăng vượt quá ngưỡng đáp ứng của tài nguyên hiện tại mà không gây gián đoạn dịch vụ của nền tảng.

Xác định nền tảng có đang chạy trên hạ tầng ĐTĐM hay không dựa trên công cụ kỹ thuật (nếu có) hoặc dựa trên hồ sơ DN cung cấp.

Một số gợi ý về tài liệu cung cấp: Hợp đồng thuê dịch vụ nền tảng ĐTĐM; Mô tả cấu hình kỹ thuật về hạ tầng ĐTĐM và các công cụ kỹ thuật khác có liên quan; Có khả năng cho phép phát triển tính năng mới, thay đổi tính năng mà không cần lập trình hoặc yêu cầu lập trình tối thiểu (no code/low code); Có khả năng cho phép người dùng cuối tự thay đổi, tùy biến tính năng, quy trình, báo cáo... theo nhu cầu sử dụng thông qua giao diện người dùng (self- service); Có khả năng cung cấp dịch vụ ngay cho người dùng mới; Có khả năng cho phép các bên cùng tham gia hoạt động, cung cấp dịch vụ và tiêu dùng dịch vụ

Nhóm tiêu chí về an toàn, an ninh mạng

Nền tảng là hệ thống thông tin được xây dựng, phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin tối thiểu cấp độ 3 trở lên theo quy định tại Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016. Cam kết trong 03 tháng kể tự khi được công nhận Nền tảng đủ điều kiện tham gia Chương trình, hoàn thành triển khai phương án bảo đảm ATTT đã được phê duyệt.

Toàn bộ dữ liệu được lưu trữ tại Việt Nam theo quy định tại Luật An ninh mạng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các tiêu chí yêu cầu chức năng, tính năng dành cho SME

Nền tảng hướng tới đối tượng khách hàng tiềm năng là SME; phù hợp về chức năng, tính năng sẽ do SME lựa chọn, dùng thử và đánh giá.

Nhóm tiêu chí về DN nền tảng và các nguồn lực

Nhóm có các tiêu chí là DN Việt Nam quy định tại Luật DN năm 2020; Số lượng cổ phần của các cá nhân, tổ chức Việt Nam trong DN chiếm trên 50%; Tỉ lệ nhân sự chuyên môn về CNTT/tổng số nhân sự chiếm tối thiểu 30%; Về nguồn lực kỹ thuật, trang thiết bị, máy móc...; Về nguồn lực tài chính; Cam kết của DN.

Nhóm tiêu chí về mô hình dịch vụ và cam kết ưu đãi với người dùng nền tảng: để đảm bảo cam kết của DN về cung cấp dịch vụ.

Thành lập Hội đồng đánh giá xác định nền tảng số hỗ trợ CĐS SME

Cũng theo quyết định, Bộ TT&TT thành lập Hội đồng đánh giá xác định nền tảng số hỗ trợ CĐS DN. Hội đồng gồm có: Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam (CNPM&NDS) (NISCI).

Các Ủy viên Hội đồng gồm Lãnh đạo các đơn vị: Cục CĐS quốc gia; Cục ATTT; Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT-TT); Viện CNPM&NDS; Vụ Khoa học và Công nghệ và đại diện Hội Tin học Việt Nam; Hiệp hội ATTT Việt Nam (VNISA); Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA); Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA). Tổ Thư ký có Tổ trưởng là đại diện lãnh đạo NISCI.

Hội đồng có trách nhiệm tổ chức đánh giá và công nhận nền tảng đạt điều kiện tham gia Chương trình Hỗ trợ SME CĐS. Trong trường hợp có tiêu chí mới phát sinh trong quá trình đánh, Hội đồng gửi đề nghị về Vụ Kinh tế số và Xã hội số tổng hợp, tham mưu, trình Lãnh đạo Bộ TT&TT phê duyệt./.