Quang cảnh kỳ họp HĐND thành phố Tam Điệp khóa IX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm trong điều kiện có những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, phải đối mặt với những bất lợi của tình hình thế giới. Đặc biệt, sự ảnh hưởng lớn của lạm phát, suy thái kinh tế khiến giá cả vật tư, nguyên liệu tăng cao, đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Song, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, sự tham mưu tích cực của các phòng, ban đơn vị chuyên môn của thành phố, UBND các xã, phường, sự cố gắng, nỗ lực của doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn thành phố, nên tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND thành phố Tam Điệp

Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế thành phố vẫn duy trì mức tăng trưởng khá. Doanh thu công nghiệp ước đạt 4.846,9 tỷ đồng tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu vận tải đường bộ ước đạt 288,6 tỷ đồng tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2022. Khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 82.689 nghìn tấn/km và khối lượng hành khách luân chuyển đạt 40.333 nghìn người/km. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 2.232,1 tỷ đồng tăng 12% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng giá trị hàng xuất khẩu ước đạt 200,2 triệu USD; Tổng giá trị hàng nhập khẩu ước đạt 50,4 triệu USD. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 90.544 triệu đồng; Chi ngân sách cấp thành phố ước đạt 328.591 triệu đồng đạt 81% dự toán tỉnh giao, 72% dự toán thành phố giao.

Tổng diện tích gieo cấy toàn thành phố 756,4 ha đạt 100,7% kế hoạch; diện tích trồng cây màu là 600 ha đạt 100% kế hoạch; tổng diện tích cây lâu năm là 3.837 ha. Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị tập trung sản xuất vụ Đông Xuân 2022 – 2023, trồng cây màu vụ Xuân đảm bảo khung thời vụ, đến nay đã thu hoạch xong 100% diện tích lúa và cây màu, năng suất ước đạt 63 tạ/ha, sản lượng 4.760 tấn. Tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện Quy hoạch Vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình sản xuất nông nghiệp đa canh giai đoạn 2021 – 2025; tăng cường dự báo, giám sát và chủ động các biện pháp kiểm soát, phòng trừ dịch bệnh trong trồng trọt và chăn nuôi; chủ động công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; triển khai thực hiện kế hoạch trồng cây, trồng rừng năm 2023.

Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch. UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND xã Yên Sơn rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Phê duyệt danh sách 3 thôn đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Ban hành văn bản hướng dẫn các xã Yên Sơn, Đông Sơn, Quang Sơn xây dựng hồ sơ cấp mã số vùng trồng đối với sản phẩm nông sản chủ lực của xã trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Công tác quản lý, quy hoạch phát triển đô thị, xây dựng, giải phóng mặt bằng được quan tâm triển khai đồng bộ từng bước. Thành phố đã phát hiện, xử lý các vi phạm, kiên quyết không để phát sinh các vi phạm mới. Quan tâm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; tập trung thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Tam Điệp đến năm 2045; rà soát, hoàn thiện hồ sơ Quy họach tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Một góc thành phố Tam Điệp

Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn. Tích cực triển khai thực hiện Đề án tổng thể đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, hoàn thiện hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tỉnh Ninh Bình. Tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2023; rà soát các công trình, dự án làm cơ sở thực hiện phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đai của thành phố Tam Điệp đến năm 2030 và 5 năm giai đoạn 2021 – 2025. Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện đảm bảo theo quy định.

Cùng với phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa – xã hội tiếp tục được duy trì. Chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn chuyển biến rõ nét, chất lượng dạy và học ở các cấp học được nâng lên, cơ sở vật chất trường, lớp học tiếp tục được đầu tư, kiên cố hóa theo hướng “chuẩn hóa”, “hiện đại hóa”; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; công tác đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm được tăng cường, dịch bệnh được kiểm soát tốt; Công tác giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động được quan tâm chăm lo; Các hoạt động văn hóa, thể thao được tăng cường.

Công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện Đề án 06 được triển khai quyết liệt; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật luôn được chú trọng, góp phần giải quyết kịp thời các yêu cầu, kiến nghị của người dân; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo đạt kết quả khá tốt.

6 tháng cuối năm 2023, Thành ủy, UBND thành phố Tam Điệp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo tăng giá trị sản xuất và hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và an sinh xã hội; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội… quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao trong năm 2023.