Phú Thọ: Phát huy, mở rộng mô hình hợp tác xã giúp thành viên thoát nghèo Nam Định: Phát huy vai trò động lực của hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới

Song song với phát triển mới, việc củng cố, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, đặc biệt là hợp tác xã nông nghiệp, góp phần quan trọng giúp các xã hoàn thành tiêu chí về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.

Thành lập hợp tác xã ở các xã nông thôn mới không chỉ góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển sản xuất, hình thành nên những vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa lớn, chất lượng, mà còn là yêu cầu mang tính bắt buộc để bảo đảm các quy định trong hội nhập kinh tế thế giới mà liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị chính là xu thế tất yếu.

Kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đặc biệt từ khi có Luật Hợp tác xã năm 2012. Do đó, những năm qua, các cấp, các ngành đã đặc biệt quan tâm tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã kiểu mới.

Từ những hoạt động đa dạng, hiệu quả của hợp tác xã tại nhiều địa phương đã làm thay đổi nhận thức, tư duy của cán bộ, đảng viên, nhân dân về mô hình hợp tác xã kiểu mới, về sự cần thiết phải đổi mới hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp.

Để hoạt động của kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã tiếp tục phát triển, đóng góp hơn nữa vào quá trình xây dựng nông thôn mới.

Cần tiếp tục tăng cường công tác phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng phát triển kinh tế tập thể của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; Tập trung phát triển các hợp tác xã mới gắn với phát triển sản phẩm chủ lực của địa phương theo chuỗi giá trị ổn định và bền vững; Gắn phát triển hợp tác xã với phát triển làng nghề; Thu hút các hợp tác xã liên kết với các thành phần kinh tế khác đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Thường xuyên nắm bắt tình hình, đánh giá đúng thực trạng hoạt động của hợp tác xã, từ đó có cơ sở tham mưu, đề xuất ban hành, điều chỉnh cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tập thể phù hợp, tạo động lực khuyến khích hợp tác xã phát triển.

Đồng thời các cấp, các ngành cần chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan báo chí để kịp thời phản ánh những mô hình hay, cách làm hiệu quả của hợp tác xã đến với đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn./.

BẢO TRUNG