Hiện tỉnh Tuyên Quang có 578 HTX, 43 tổ hợp tác. Hầu hết các HTX, tổ hợp tác đã xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh cụ thể. Nhiều HTX đổi mới cơ sở vật chất nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng sản xuất, tiếp cận chuyển đổi theo mô hình HTX kiểu mới, linh hoạt, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thích ứng với nhu cầu thị trường…

Tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển HTX nông nghiệp theo hướng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP thu hút được sự quan tâm của người dân khi mua sắm. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang)

Để phát triển HTX nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, HTX cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Liên minh HTX tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng hỗ trợ phát triển các HTX nông nghiệp gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho ban lãnh đạo và thành viên các HTX nông nghiệp. Trong đó, tập trung tập huấn nâng cao chất lượng quản lý và điều hành HTX nông nghiệp, tổ chức đào tạo nghề cho các HTX nông nghiệp nhất là đào tạo để tiếp cận được các công nghệ mới đưa vào sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm…

HTX Nông lâm nghiệp Kim Bình tổ chức sản xuất công nghệ cao. (Ảnh: Chi cục Phát triển nông thôn)

Ngoài ra, tỉnh Tuyên Quang cũng gắn kết đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, Chương trình khuyến công và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Đồng thời, tỉnh cũng tập trung nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của các HTX nông nghiệp; tuyên truyền, định hướng, hỗ trợ cho các HTX nông nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh; đầu tư phát triển sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn (VietGAP, hữu cơ...), xây dựng nhãn hiệu sản phẩm, cải tiến nâng cấp bao bì nhãn hàng hoá sản phẩm, nâng cao chất lượng đáp ứng với nhu cầu thị trường tiêu thụ.

Gắn việc phát triển HTX nông nghiệp với xây dựng và phát triển các sản phẩm OCOP; hỗ trợ về đầu tư kết cấu hạ tầng, chế biến nông, lâm, thuỷ sản gắn với công nghệ tiên tiến và thiết bị đồng bộ trong thu hoạch, bảo quản, chế biến và tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường; phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch cộng đồng… Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin về thị trường. Tăng cường các hoạt động quảng bá sản phẩm giúp HTX nông nghiệp tìm kiếm và mở rộng thị trường, kết nối cung cầu nông sản với các thành phố lớn và hệ thống các siêu thị, chợ nông sản, chợ thương mại điện tử... tiến tới xuất khẩu ra nước ngoài.

Tỉnh Tuyên Quang phấn đấu đến năm 2025, 100% số HTX nông nghiệp hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã. Mỗi huyện, thành phố xây dựng ít nhất có 1 HTX nông nghiệp điển hình hoạt động hiệu quả, có nhiều thành viên tham gia, doanh thu bình quân đạt từ 5 tỷ đồng/năm trở lên; thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phấn đấu có trên 70 HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…/.