ISSN-2815-5823
TRÂN TRÂN
Thứ năm, 08h56 11/05/2023

Vĩnh Phúc kiên quyết chấn chỉnh, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm

(KDPT) - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành vừa có công văn hỏa tốc chỉ đạo các cấp, ngành của địa phương về việc thực hiện nội dung Công điện số 280/CĐ-TTg, ngày 19/04/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương.

Kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm

Theo đó, công văn nêu rõ, để chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, tăng cường trách nhiệm, đẩy mạnh tinh thần dám nói, dám nghĩ, dám làm tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và của cán bộ, công chức, viên chức; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong giải quyết công việc; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc cụ thể như sau:

Các cấp, các ngành từ tỉnh đến huyện, xã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Công điện số 280/CĐ-TTg, ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương đến từng đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không dám làm, không dám tham mưu, đề xuất, không dám chịu trách nhiệm, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và các nội dung tại văn bản này.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành

Thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế văn hóa công vụ; các quy trình, thủ tục, trách nhiệm, quyền hạn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ động, tích cực, quyết liệt xử lý những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; không đùn đẩy trách nhiệm, không chờ có văn bản giao việc của lãnh đạo UBND tỉnh; không gửi văn bản xin ý kiến của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đối với những vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của cơ quan, đơn vị, địa phương. Chịu trách nhiệm cá nhân, trực tiếp và toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, được phân công, ủy quyền, được giao nhiệm vụ.

Khi giải quyết công việc, thủ trưởng cơ quan được giao chủ trì phải chủ động, tích cực phối hợp với có hiệu quả với thủ trưởng cơ quan có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực; không lấy ý kiến phối hợp của cơ quan không liên quan hoặc không cần thiết làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc. Cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời đúng thời hạn, có chính kiến rõ ràng, không trả lời chung chung, thiếu trách nhiệm hoặc né tránh trách nhiệm.

Đối với các hồ sơ, đề án, dự án trình Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh còn ý kiến khác nhau giữa các cơ quan về những nội dung chủ yếu của hồ sơ, đề án, dự án, thì thủ trưởng cơ quan chủ trì phải đề cao trách nhiệm cá nhân, chủ động làm việc trực tiếp với thủ trưởng cơ quan có ý kiến khác để trao đổi, thống nhất trước khi trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo đúng quy chế làm việc.

Xử lý nghiêm minh những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiêu, tham nhũng, tiêu cực

Đặc biệt, công văn do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành ký nêu rõ, không chuyển công việc thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị mình sang cơ quan, đơn vị khác; không giải quyết các công việc được xác định thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị khác; trả lại văn bản cho cơ quan, đơn vị, địa phương xin ý kiến nếu không đúng thẩm quyền hoặc thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị xin ý kiến.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, không đùn đẩy trách nhiệm cho cơ quan chủ trì. Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Thực hiện bố trí cán bộ theo hình thức luân phiên, thay đổi lĩnh vực phụ trách, địa bàn phụ trách sau một thời gian nhất định để tránh tình trạng công chức đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý tại một vị trí quá lâu. Thủ trưởng các cơ quan tích cực thực hiện giao chỉ tiêu nhiệm vụ gắn với sản phẩm hoàn thành để có cơ chế kiểm soát kết quả công việc cụ thể, rõ ràng, gắn với trách nhiệm cá nhân. Xử lý nghiêm minh những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiêu, tham nhũng, tiêu cực. Kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được cấp có thẩm quyền giao. Biểu dương, khen thưởng kịp thời và thích đáng đối với các cơ quan, tập thể, cán bộ, công chức quyết liệt trong thi hành công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, dám nói, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ của cấp trên đối với cấp dưới, nhất là kiểm tra đột xuất trong việc thực thi nhiệm vụ ở các lĩnh vực được xã hội quan tâm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ của cấp trên đối với cấp dưới, nhất là kiểm tra đột xuất trong việc thực thi nhiệm vụ ở các lĩnh vực được xã hội quan tâm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân

Thường xuyên rà soát, cập nhật, báo cáo tiến độ xử lý nhiệm vụ được giao để kịp thời xem xét, quyết định theo thẩm quyền và trong thời hạn được pháp luật quy định, nhất là đối với những công việc đã để chậm trễ, kéo dài; tập trung đổi mới phương thức làm việc, quy trình xử lý công việc gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt chú trọng khâu tổ chức thực hiện để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ.

Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ của cấp trên đối với cấp dưới, nhất là kiểm tra đột xuất trong việc thực thi nhiệm vụ ở các lĩnh vực được xã hội quan tâm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân như: Cấp phép xây dựng; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; vệ sinh an toàn thực phẩm; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết đơn thư của công dân; việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ... nhằm ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 đối với trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông.

Chủ tịch UBND Tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm công vụ 6 tháng cuối năm, nhất là kiểm tra đột xuất đối với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đồng thời cá thể hóa trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực thi công vụ bảo đảm không để né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong xử lý công việc.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao văn hóa công sở, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nhu cầu hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời thực hiện có hiệu quả chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng trong hoạt động công vụ và khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 28/05/2024