ISSN-2815-5823

Đơn giản hóa thủ tục công nhận doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan

(KDPT) - Trong giai đoạn 2024-2025, điều kiện thực hiện thủ tục công nhận doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan sẽ được đơn giản hóa theo hướng giảm yêu cầu về kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu trong năm đối với chủ thể là nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Quyết định số 412/QĐ-TTg ngày 14/5/2024 phê duyệt Phương án Cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính trong giai đoạn 2024-2025.

Theo Quyết định số 412/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính và các bộ, ngành có liên quan trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng nội dung và thời hạn quy định tại Phương án Cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Đơn giản hóa thủ tục công nhận doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan
Đơn giản hóa thủ tục công nhận doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan

Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Tài chính chủ động rà soát và kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan thuộc thẩm quyền hoặc đề nghị bằng văn bản, gửi Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ đối với các Luật, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để thực hiện Phương án Cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Theo Quyết định số 412/QĐ-TTG, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Phương án Cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến 6 ngành nghề kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính trong giai đoạn 2024-2025 gồm: dịch vụ kế toán; dịch vụ thẩm định giá; lĩnh vực tài chính ngân hàng; lĩnh vực thuế; lĩnh vực hải quan; và lĩnh vực chứng khoán.

Đối với ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực hải quan, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án đơn giản hoá điều kiện thực hiện thủ tục công nhận doanh nghiệp ưu tiên theo hướng giảm yêu cầu về kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu trong năm đối với chủ thể là nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hiện nay, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm trên 97% số doanh nghiệp cả nước. Việc giảm yêu cầu về kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu trong năm nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng.

Để thực hiện đơn giản hóa điều kiện thực hiện thủ tục công nhận doanh nghiệp ưu tiên, trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2025 cần sửa đổi Khoản 4 Điều 10 và Điều 11 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Đồng thời, việc thực hiện chế độ báo cáo kiểm toán và chế độ báo cáo tài chính của doanh nghiệp ưu tiên với cơ quan Hải quan sẽ thực hiện bằng phương thưc điện tử nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Để thực hiện việc này, trong giai đoạn từ năm 2024 đến 2025 cần sửa đổi Điều 12 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Trong những năm qua, công tác cải cách thủ tục hành chính của ngành Hải quan ngày càng được đẩy mạnh, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành chính, chú trọng đánh giá tác động  thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Ngành Hải quan cũng đã có nhiều giải pháp đồng bộ về cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan được triển khai nhằm tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, rút ngắn thời gian thông quan, giải phóng hàng hóa, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng và minh bạch.

Tổng cục Hải quan đã được Chính phủ, các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá là một trong những cơ quan đi đầu trong cải cách, hiện đại hóa. Năm 2023 là năm thứ bảy liên tiếp Tổng cục Hải quan được Bộ Tài chính xếp hạng đứng đầu trong số các đơn vị khối Tổng cục và tương đương thuộc Bộ về Chỉ số Cải cách hành chính (theo Quyết định số 2664/QĐ-BTC ngày 01/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). Trong năm 2024, Tổng cục Hải quan đặt mục tiêu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là những thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

Việc đơn giản hoá điều kiện thực hiện thủ tục công nhận doanh nghiệp ưu tiên trong giai đoạn 2024-2025 sẽ góp phần tạo điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả”./.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
 
kinhdoanhvaphattrien.vn | 23/07/2024