Theo thông tin được công bố, giá chào bán gần 214 trệu cổ phiếu là 10.000 đồng/cp, chỉ bằng chưa tới 1/3 giá cổ phiếu IPA chốt ngày 9/6 (32.600 đồng/cổ phiếu).

Tỷ lệ phát hành là 100% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành).

Đối tượng chào bán là cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền mua cổ phiếu mới.

Cổ phiếu sẽ được chào bán theo tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền mua, 01 quyền mua được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm).

Như vậy, với giá trị và số lượng cổ phiếu như trên, IPA dự kiến sẽ thu về khoảng 2.138 tỷ đồng. Thời gian chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu hoặc chào bán riêng lẻ là trong năm 2022 hoặc năm 2023, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Kế hoạch chào bán gần 214 triệu cổ phiếu của IPA.

Về phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, IPA cho biết, nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng để đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu tại các Công ty thành viên (Công ty con, Công ty liên kết, Doanh nghiệp mà Công ty đang là cổ đông lớn) có hoạt động hiệu quả nhằm nâng cao lợi ích tổng thể cho Tập đoàn IPA (Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A và các Công ty con, Công ty liên kết). Tăng vốn/góp vốn vào các Công ty thành viên nhằm mục tiêu mở rộng hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực điện/năng lượng, bảo hiểm, tài chính, bất động sản, công nghệ, công nghệ tài chính, cho vay ngang hàng.

Đầu tư góp vốn, mua cổ phần/phần vốn góp (M&A) vào các doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí: hoạt động trong các lĩnh vực điện/năng lượng, bảo hiểm, tài chính, bất động sản, công nghệ, công nghệ tài chính, cho vay ngang hàng. Đầu tư ngắn hạn và trung hạn vào các sản phẩm đầu tư/tài chính an toàn, có lãi suất cố định trên thị trường. Đầu tư vốn, góp vốn hợp tác kinh doanh cùng các Công ty thành viên để triển khai các dự án của Tập đoàn.

Hỗ trợ vốn (cho vay ngắn hạn hoặc trung hạn) cho các Công ty thành viên thực hiện các dự án đầu tư và tái cơ cấu các khoản vay/các khoản phải trả của Công ty.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, IPA đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.680 tỷ đồng, gấp 6,29 lần so với doanh thu năm 2021 và lợi nhuận trước thuế 900 tỷ, bằng một nửa so với năm ngoái. Kế hoạch cổ tức năm 2022 bị bỏ ngỏ.

Tập đoàn cho biết các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận nêu trên được HĐQT đưa ra một cách thận trọng trên cơ sở ước tính các khoản doanh thu và lợi nhuận dự kiến thu được từ các hoạt động đầu tư kinh doanh hiện hữu và chưa tính đến trường hợp phát sinh các khoản doanh thu/lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng vốn/tài sản (nếu có) của tập đoàn.

BẢO CHÂU