Chuyển đổi số - Cuộc đua sống còn

Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới nhằm từng bước hình thành nông thôn mới thông minh, nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững là mục tiêu của Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2023-2025 UBND tỉnh ban hành ngày 18/10/2023.

Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn ủng hộ chương trình phổ cập điện thoại thông minh cho người dân trưởng thành tại 8 xã thí điểm chuyển đổi số năm 2023.

Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Công nghệ cao Thành Đạt và HTX Thương mại và Dịch vụ Toàn Dân là hai đơn vị mới được thành lập năm 2021, phát triển nông nghiệp theo hướng liên kết và xây dựng hệ thống sản xuất khép kín từ giống đến bao tiêu sản phẩm nông nghiệp.

Sau hơn một năm thành lập, 2 HTX này đều đã đạt những thành tựu đáng kể. Hiện cả hai HTX này đều đang mở rộng diện tích trồng các loại cây như bí xanh, dưa lưới, dâu tây trên địa bàn và các xã lân cận nên đang rất cần sự hỗ trợ trong ứng dụng công nghệ cao để nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất và tăng cường khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, đồng thời đảm bảo đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững trong nông nghiệp.

Mô hình trồng dưa trong nhà lưới của HTX Nông nghiệp công nghệ cao Thành Đạt. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn)

Mục tiêu mô hình hỗ trợ chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh tại HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Thành Đạt và HTX Thương mại và Dịch vụ Toàn Dân nhằm hình thành khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, ổn định chất lượng sản phẩm, gia tăng giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, hướng tới phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Sắp tới, hai HTX này sẽ được đầu tư nâng cấp hệ thống thiết bị, cụ thể là đầu tư hệ thống điều khiển trung tâm gắn kết với hệ thống tưới, hệ thống chiếu sáng, hệ thống kiểm soát nhiệt độ, sử dụng công nghệ điện toán đám mây kết nối các thiết bị đầu cuối xuyên suốt quá trình trồng trọt. Ngành chức năng của tỉnh cũng sẽ tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực thành viên HTX trong tiếp cận ứng dụng chuyển đối số, sử dụng hệ thống SmartFarm vào quản trị sản xuất, kỹ thuật khuyến nông; minh bạch hóa dữ liệu sản xuất, đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Được biết, tổng nguồn vốn thực hiện mô hình là 513 triệu đồng, bao gồm nguồn vốn sự nghiệp ngân sách trung ương, nguồn vốn sự nghiệp ngân sách địa phương và nguồn đối ứng của các chủ thể.

Mô hình hỗ trợ chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới thông minh được triển khai có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, phát triển kinh tế, hiện đại hoá nông thôn, thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Ngoài ra, mô hình này còn làm hình mẫu về triển khai chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới để các địa phương khác nghiên cứu, nhân rộng./.