Nội dung quan trọng này vừa được Quốc hội thống nhất bằng kết quả biểu quyết thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024, sáng 10/11.

uốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.
Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Quốc hội quyết định thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ 1/7/2024. Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương được bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách Nhà nước.

Cùng với cải cách tiền lương, Quốc hội thống nhất điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội gắn với lương cơ sở.

Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ, với các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước của Trung ương đang thực hiện các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù, từ 1/1/2024 đến ngày 30/6/2024, tiền lương và thu nhập tăng thêm hàng tháng tính theo lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng, bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 12/2023.

Mức hưởng theo cơ chế đặc thù này không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương ngạch, bậc khi nâng ngạch, nâng bậc năm 2024.

Tính theo nguyên tắc trên, nếu mức tiền lương và thu nhập tăng thêm năm 2024 theo cơ chế đặc thù thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung, chỉ thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung để bảo đảm quyền lợi cho người lao động, theo nghị quyết của Quốc hội.

Từ 1/7/2024, tất cả cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất.

Cơ chế đặc thù hiện hành đối với phần kinh phí thường xuyên của các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước không tiếp tục áp dụng.

Quốc hội yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định.

Liên quan đến vấn đề cải cách tiền lương, quá trình thảo luận ở hội trường và tổ, nhiều ý kiến đại biểu đề nghị cần tính toán thận trọng, cân đối hợp lý, có lộ trình phù hợp, bảo đảm công bằng xã hội.

Các đại biểu cũng cho rằng, cần phải thực hiện đồng bộ giữa việc điều chỉnh mức lương cơ sở cùng với đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với xây dựng vị trí việc làm; có chính sách phù hợp, tránh cào bằng.

Trong báo cáo giải trình tiếp thu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng những ý kiến này hoàn toàn xác đáng, đề nghị Chính phủ tiếp thu, có báo cáo tổng thể chính sách cải cách tiền lương và cân đối nguồn lực trong thực hiện c