ISSN-2815-5823
Đặng Đức - Hoàng Anh
Thứ hai, 21h26 01/07/2024

Quảng Nam sắp tổ chức hội nghị bàn cơ chế, chính sách hỗ trợ tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

(KDPT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với các chủ doanh nghiệp, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Hội nghị nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP để việc thành lập tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam; các tổ chức chính trị - xã hội (gồm Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội cựu chiến binh) tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động về công tác xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Đồng thời, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (DN) của tỉnh phù hợp với quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tiễn của tỉnh về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Trước đó, Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức Hội thảo chuyên đề Thực trạng và giải pháp xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Trước đó, Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức Hội thảo chuyên đề Thực trạng và giải pháp xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Việc tổ chức hội nghị phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung của Nghị định số 98/2014/NĐ-CP, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến, diễn đàn, đối thoại với chủ đề thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước để định hướng, khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tự giác thành lập; hướng dẫn cụ thể việc thành lập tổ chức đảng, tổ chức chính trị- xã hội trong doanh nghiệp để thực hiện thống nhất, đồng bộ và tập trung nguồn lực thực hiện. Thay đổi cách tiếp cận và giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước theo hướng phù hợp với tính chất, điều kiện của từng loại hình doanh nghiệp.

Kế hoạch dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại vào tháng 10/2024, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam với khoảng 150 đại biểu tham gia.

Hiện nay, toàn tỉnh Quảng Nam có 45 tổ chức cơ sở đảng trong DN ngoài khu vực nhà nước, với hơn 776 đảng viên. Trong đó, có 39 tổ chức cơ sở đảng (03 đảng bộ cơ sở, 36 chi bộ cơ sở) trong công ty cổ phần tư nhân; 05 chi bộ cơ sở trong công ty TNHH tư nhân; 01 chi bộ cơ sở trong các DN tư nhân. Có 366 công đoàn cơ sở với 85.060 đoàn viên; toàn tỉnh có 17 tổ chức Đoàn với 1.305 đoàn viên; 09 tổ chức Hội với 229 hội viên thanh niên. Qua khảo sát, hiện có hơn 1.150 đảng viên đang làm việc trong các DN trong và ngoài tỉnh sinh hoạt đảng nơi cư trú. Trong đó, 51 DN trên địa bàn tỉnh có 03 đảng viên trở lên nhưng chưa thành lập tổ chức đảng; 216 DN có từ 01 đến 02 đảng viên đang sinh hoạt đảng tại nơi cư trú. Các tổ chức đảng trong DN hiện nay phần lớn rất ít đảng viên, có chi bộ trong nhiều năm không phát triển được đảng viên; phần lớn chủ DN chưa là đảng viên cũng khiến tổ chức đảng không phát huy được vai trò hạt nhân chính trị trong DN. Ngoài ra, 365/731 DN có từ 10 lao động trở lên chưa có tổ chức công đoàn, chiếm 50% và 255 DN chưa có tổ chức đoàn thanh niên.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
 
kinhdoanhvaphattrien.vn | 18/07/2024