ISSN-2815-5823
Thứ tư, 17h51 19/04/2023

Đắk Nông: Phát triển du lịch nông nghiệp - nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

(KDPT) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 về phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trong kế hoạch thực hiện UBND tỉnh Đắk Nông sẽ triển khai 07 nội dung chính.

Nhằm mục đích đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn theo hướng bền vững, trên cơ sở sử dụng hiệu quả, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các hoạt động nông nghiệp và môi trường sinh thái cảnh quan của khu vực nông thôn tỉnh Đắk Nông, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới bền vững; tăng cường thu hút các nguồn lực, nhất là phát huy vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng, thúc đẩy sự tham gia tích cực và chủ động của doanh nghiệp cho đầu tư phát triển du lịch nông thôn tại Đắk Nông để xây dựng, phát triển sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ về lĩnh vực du lịch có lợi thế của tỉnh, tạo việc làm tại chỗ, tăng thu nhập cho người dân.

Đắk Nông: Phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Để triển khai thực hiện UBND tỉnh đang hoàn thiện văn bản hướng dẫn về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn,

Để triển khai thực hiện UBND tỉnh đang hoàn thiện văn bản hướng dẫn về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn, Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình từ cấp tỉnh đến cấp huyện; tích cực rà soát, tích hợp và bổ sung định hướng phát triển du lịch nông thôn vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp huyện, cấp xã, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 phục vụ cho việc phát triển ngành nghề du lịch nông nghiệp - nông thôn. Góp phần nang cao hiệu quả, giúp các đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh nông hộ tiếp cận mô hình mới hiệu quả.

Việc xây dựng những mô hình thí điểm về phát triển du lịch nông thôn theo hướng du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững ;cùng với việc tổ chức đánh giá, công nhận mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng. Tổ chức các đợt tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tiềm năng, vai trò, yêu cầu trong phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn; kết hợp Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới phù hợp với từng đối tượng tham gia vào hoạt động du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Xác định nội dung và đánh giá tiềm năng về du lịch nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; sẽ áp dụng một số cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các mô hình du lịch nông thôn theo hướng thân thiện với môi trường, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn gắn với bảo tồn thiên nhiên, du lịch làng nghề, du lịch không rác thải; qua đo hỗ trợ nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng, sản phẩm du lịch gắn với các hoạt động nông nghiệp, làng nghề, ẩm thực, văn hóa… Xây dựng các công cụ, câu chuyện sản phẩm nhằm giới thiệu, quảng bá cho các điểm du lịch nông nghiệp, nông thôn; ngoài ra UBND tỉnh và các địa phương tạo điều kiện hỗ trợ xây dựng một số mô hình chuỗi du lịch nông nghiệp, nông thôn liên kết các điểm đến, hình thành các tour du lịch nâng tầm du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Một vấn đề quan trọng để quảng bá, xây dựng hình ảnh của du lịch nông nghiệp, nông thôn là việc áp dụng chuyển đổi số, Xây dựng cơ sở dữ liệu số về du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với hoạt động quảng bá du lịch nông thôn; hỗ trợ số hóa các điểm đến và xây dựng bản đồ số kết nối mạng lưới điểm đến về du lịch nông nghiệp, nông thôn; tổ chức thí điểm và vận hành triển lãm thực tế ảo về du lịch nông nghiệp, nông thôn, lan rộng trên không gian mạng kích thích sự khám phá của du khách về trải nghiệm du lịch nông nghiệp. Xây dựng các hoạt động quảng bá, giới thiệu về du lịch nông nghiệp, nông thôn như: Tổ chức sự kiện, lễ hội, diễn đàn giới thiệu và kết nối cung - cầu du lịch nông nghiệp, nông thôn. Lồng ghép giới thiệu sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn tại các sự kiện quảng bá du lịch Việt Nam, các chương trình kết nối nông sản và Chương trình OCOP, cùng với việc hỗ trợ kết nối khách du lịch lữ hành gắn với các điểm đến về du lịch nông nghiệp, nông thôn, qua đó từng bước hình thành mạng lưới kết nối cung - cầu về du lịch nông nghiệp, nông thôn; xây dựng các ấn phẩm, tạp chí, chương trình truyền hình, chuyên trang mạng xã hội (youtube, facebook, …) gới thiệu các điểm đến du lịch nông nghiệp nông thôn.

Đắk Nông: Phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
sản phẩm du lịch nông nghiệp của Htx cao nguyên M'Nông

Kế hoạch cũng đề ra phương án kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng kết chương trình thường xuyên theo dõi đánh giá, giám sát định kỳ chương trình giai đoạn 2021-2025. Về Nguồn vốn thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; nguồn vốn đối ứng ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác và nguồn vốn xã hội hóa.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 20/05/2024