Thị Trấn Bến Sung, huyện Như Thanh thay đổi từng ngày

Kinh tế- xã hội phát triển ổn định trên mọi lĩnh vực: Cụ thể, hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển khá toàn diện. Diện tích thu hoạch vụ Xuân 2023 là 5.860/5.760 ha, đạt 101.7% kế hoạch, năng suất các loại cây trồng cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra; diện tích gieo trồng vụ Thu Mùa 2023 được 3.942,5 ha, đạt 100% kế hoạch, các loại cây trồng đang sinh trưởng, phát triển tốt.

Cơ cấu ngành nông nghiệp có chuyển biến tích cực do ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tích tụ đất đai để tiếp tục được triển khai và đạt được những thành quả quan trọng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất, tăng cường các Đề án về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, toàn huyện thực hiện tích tụ, tập trung đất đai được 165 ha, đạt 45,8% kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt đạt 20.000 tấn, đạt 55,3% kế hoạch và bằng 100,6 % so với cùng kỳ.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định, đạt kết quả tích cực so với kế hoạch; nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình chăn nuôi theo quy mô trang trại, con nuôi đặc sản phát triển đem lại hiệu quả kinh tế cao. Công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, không có dịch bệnh xảy ra; hoàn thành công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2023, cơ bản đạt chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao.

Xây dựng Nông thôn mới(NTM) trên địa bàn huyện Như Thanh thu được những kết quả quan trọng. Trong 6 tháng đầu năm huyện Như Thanh có 03 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; tổng nguồn lực huy động xây dựng NTM trên địa bàn huyện đạt 210,31 tỷ đồng, trong đó vốn Nhân dân đóng góp đạt 171,34 tỷ đồng; có thêm 01 sản phẩm “Mật ong ngàn hoa Xuân Thái” được công nhận sản phẩm (OCOP) 3 sao cấp tỉnh.

Các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục được duy trì và hoạt động ổn định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, khởi công và thi công các công trình dự án, nhất là các dự án trọng tâm, trọng điểm; công tác quản lý nhà nước về quy hoạch; chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác thẩm định, nghiệm thu kỹ thuật các công trình dự án, đã có 45 công trình, dự án đã được thẩm định với tổng mức đầu tư các dự án được phê duyệt là 241,86 tỷ đồng.

Hoạt động thương mại và dịch vụ từng bước hồi phục và phát triển. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, kiểm soát trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại, đảm bảo giá cả hàng hóa trên địa bàn ổn định trên thị trường, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Các khu điểm du lịch, di tích trên địa bàn huyện đã đón gần 100 nghìn lượt khách (trong đó có gần 450 lượt khách quốc tế), thu nhập ước đạt trên 10 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng số vốn ước giải ngân trên địa bàn huyện Như Thanh là 90,52 tỷ đồng, đạt 20% kế hoạch vốn giao; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư; công tác đấu thầu và thực hiện đấu thầu qua mạng.

Công tác vận động, xúc tiến khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực, đến nay đã thành lập mới được 21 doanh nghiệp, đạt 52,5% kế hoạch huyện và tỉnh giao. Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc, ý kiến, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp; kịp thời đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn đối với những vấn đề vượt thẩm quyền giải quyết của địa phương. Các hoạt động văn hóa, xã hội có chuyển biến rõ nét, giáo dục tiếp tục được quan tâm đầu tư, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Từ những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023 huyện Như Thanh tiếp tục thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm với mục tiêu cụ thể đã đề ra như.Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ thu mùa và vụ đông theo đúng khung thời vụ. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các đề án về phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp; thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản, nhất là sản xuất theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp; tăng cường huy động các nguồn lực cho thực hiện chương trình xây dựng huyện nông thôn mới; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, bảo đảm giải ngân đúng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; thu ngân sách trên địa bàn và nhiều mục tiêu quan trọng khác.