ISSN-2815-5823
PV
Thứ năm, 09h10 25/05/2023

TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế mới

(KDPT) - Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế mới gồm kinh tế số, kinh tế chia sẻ và kinh tế tuần hoàn.
Một góc TP Hồ Chí Minh.
Một góc TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, UBND TP.HCM định hướng các giải pháp xây dựng nền tảng cho phát triển các mô hình kinh tế mới trong đó có nên tảng số, nâng cao trình độ và năng lực đổi mới sáng tạo đội ngũ nhân sự để sẵn sàng ứng dụng triển khai các mô hình kinh doanh mới. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về các mô hình kinh tế mới đến doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân để tạo sự thống nhất đồng thuận trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng sẽ thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, khóa tập huấn về kiến thức, kỹ năng tiếp cận, quản lý các mô hình kinh tế trong kỷ nguyên số và Cách mạng công nghiệp 4.0 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức của các bên có liên quan.

Ngoài ra, các nội dung kinh tế số, kinh tế chia sẻ và kinh tế tuần hoàn sẽ được tích hợp cùng chiến lược phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn TP.HCM.

Thành phố cũng sẽ rà soát, khảo sát nhu cầu và xây dựng các chương trình hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh mới phù hợp với nhu cầu Và định hướng ưu tiên phát triển

Đồng thời, triển khai hiệu quả đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP.HCM giai đoạn 2021 - 2025, qua đó góp phần tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực ưu tiên của Thành phố.

Kinhdoanhvaphattrien.vn | 05/11/2023

eMagazine
kinhdoanhvaphattrien.vn | 22/05/2024